AA
Minimumaantal afkalvende dieren voor zoogkoeienpremie (parlementaire vraag E-007807/2014)

In Vlaanderen ontstaat ongerustheid over het wegvallen van de zoogkoeienpremie voor bedrijven met minder dan 60 koeien (minder dan 20 afkalvende dieren). Dit staat haaks op het beleid om landbouwbedrijven te verduurzamen door diversificatie. Net die gemengde bedrijven die combinaties maken van land- en tuinbouw aangevuld met veeteelt dreigen de dupe te worden. In Vlaanderen zou het kunnen gaan om meer dan 3 366 bedrijven, waarvan 1 703 met een bedrijfsleider jonger dan 55 jaar. Vaak is het ook typerend dat deze gemengde bedrijven werden opgebouwd met een eigen familiekapitaal, zonder grote leninglasten, of dat men in het kader van biologische bedrijfsvoering met deze "mengvorm" de kringloop wil sluiten om de afhankelijkheid van externe inputs te verkleinen. Vlaanderen heeft intussen zijn plannen inzake de omzetting van de maatregelen uit het GLB overgemaakt aan de Commissie.

1. Kan de Commissie verduidelijken of het voorstel van Vlaanderen overeenstemt met de strategie van verduurzaming van de landbouw door diversificatie of de strategie inzake biologische landbouw?

2. Stroken de Vlaamse plannen met de visie van de Commissie inzake het belang van kleinschalige – familiale – landbouw en hoe worden de overlevingskansen daarvan gewaarborgd?

3. Wanneer zal de Commissie klaar zijn met de evaluatie van het Vlaamse voorstel?

ANTWOORD VAN COMMISSARIS HOGAN op 1.12.2014

1. België heeft vóór 1 augustus 2014 zijn besluiten meegedeeld over de vrijwillige gekoppelde steunmaatregelen die vanaf 2015 moeten worden uitgevoerd, waaronder twee in Vlaanderen uit te voeren maatregelen. Dergelijke besluiten kunnen voorzien in de toekenning van steun voor zover noodzakelijk als stimulans om de actuele productie op peil te houden in sectoren of regio’s waar specifieke soorten landbouw of specifieke landbouwsectoren die om economische, sociale of ecologische redenen van bijzonder belang zijn, te kampen hebben met bepaalde problemen in de zin dat zij het gevaar lopen van vermindering of stopzetting van de productie. Als algemene regel dienen de door de lidstaat in het kader van een bepaalde steunmaatregel vastgestelde subsidiabiliteitsvoorwaarden in overeenstemming te zijn met de problemen waarmee de beoogde soort landbouw of sector te maken heeft.

2. Deze besluiten worden momenteel door de diensten van de Commissie beoordeeld met het oog op de goedkeuring ervan.

3. Aangezien België besloten heeft gebruik te maken van meer dan 13 % van het jaarlijkse nationale maximum voor de financiering van gekoppelde steun, moet de Commissie binnen vier maanden na de ontvangst van alle benodigde informatie een uitvoeringshandeling vaststellen tot goedkeuring of verwerping van het besluit van deze lidstaat.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?