AA
Traceerbaarheidsregelingen voor "nieuwe kweektechnieken"

Betreft: Traceerbaarheidsregelingen voor "nieuwe kweektechnieken"
 

De advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) heeft in januari zijn conclusie over "nieuwe gewaskweektechnieken" uitgebracht. Daarin wordt geconcludeerd dat vele door nieuwe gewaskweektechnieken verkregen organismen genetisch gemodificeerde organismen zijn en dat voor een groot aantal nieuwe gewaskweektechnieken geen vrijstelling van Richtlijn 2001/18/EG mag gelden.
 

De verplichtingen uit hoofde van Richtlijn 2001/18/EG en Verordening (EG) nr. 1830/2003 houden in dat voor genetisch gemodificeerde organismen bepaalde voorwaarden in acht genomen moeten worden met betrekking tot traceerbaarheid, risicobeoordeling en etikettering voor de consument.

Aangezien het HvJ-EU in zijn verwachte uitspraak de conclusie van de advocaat-generaal naar alle waarschijnlijkheid zal bevestigen, stellen wij de volgende vragen:

  1. Wat onderneemt de Commissie om protocollen voor traceerbaarheid en detectie op te stellen voor de nieuwe gewaskweektechnieken waarvoor geen vrijstelling van Richtlijn 2001/18/EG zal gelden? Is het Europees netwerk van ggo-laboratoria (ENGL) bijvoorbeeld verzocht traceerbaarheids- en detectieprotocollen voor nieuwe gewaskweektechnieken uit te werken? Zo nee, waarom niet?
  2. Welke maatregelen is de Commissie van plan te nemen voor nieuwe gewaskweektechnieken waarvoor Richtlijn 2001/18/EG volgens het HvJ-EU niet geldt, om een hoog niveau van bescherming te verzekeren van de gezondheid van mens en dier, de rechten van de consument en het milieu, en tegelijk te verzekeren dat het Protocol van Cartagena inzake biodiversiteit in acht wordt genomen?
Antwoord van de Commissie

NL E-001508/2018 Antwoord van de heer Andriukaitis namens de Commissie (8.6.2018)

Het wordt algemeen erkend dat modificaties die door mutagenesetechnieken zijn geïntroduceerd, kunnen worden opgespoord. Toch kan het in bepaalde gevallen moeilijk zijn om de voor de modificatie gebruikte techniek te identificeren, bijvoorbeeld wanneer dezelfde modificatie door middel van verschillende technieken of door natuurlijke mechanismen kan worden verkregen.

|
De noodzaak om de voor de modificatie gebruikte mutagenesetechniek te identificeren, hangt af van de vraag of het verwante organisme al dan niet is uitgesloten van het toepassingsgebied van de wetgeving over genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) . Dit zal nog worden verduidelijkt in de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarnaar de geachte Parlementsleden verwijzen en die later in 2018 wordt verwacht.


De Commissie zal na de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie nagaan of actie moet worden ondernomen,

Het is tevens belangrijk erop te wijzen dat het Europees netwerk van ggo-laboratoria overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders  is opgericht en functioneert.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?