AA
Toepassing door lidstaten van de vereisten ten aanzien van niet-vrijgestelde mutagenese-gerelateerde technieken

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-005280/2018
aan de Commissie

Artikel 130 van het Reglement

Thomas Waitz (Verts/ALE), Maria Heubuch (Verts/ALE), Bart Staes (Verts/ALE), Marco Affronte (Verts/ALE) en Martin Häusling (Verts/ALE)

Betreft: Toepassing door lidstaten van de vereisten die zijn neergelegd in Richtlijn 2001/18/EG en Verordening (EG) nr. 1829/2003 ten aanzien van niet-vrijgestelde mutagenese-gerelateerde technieken

Het Hof van Justitie (Grote Kamer) heeft in zijn arrest van 25 juli 2018 in zaak C-528/16 (Confédération paysanne e.a. tegen Franse premier en minister van Landbouw, voedselvoorziening en bosbouw) geconcludeerd dat alle mutagenese-gerelateerde technieken volgens de EU-wetgeving moeten worden beschouwd als vergelijkbaar met het gebruik van ggo's, en dat alleen voor technieken met een lange geschiedenis van veilig gebruik een vrijstelling mag gelden. Dit betekent dat voor alle mutagenese-gerelateerde technieken die sinds de inwerkingtreding van Richtlijn 2001/18/EG zijn ontwikkeld, dus geen vrijstelling geldt. In verschillende gevallen blijkt evenwel dat bepaalde lidstaten, namelijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk en België, buiten het ggo-kader om toestemming hebben verleend voor het experimenteel kweken van gewassen die met sommige van deze technieken (namelijk oligonucleotide-gerichte mutagenese en CRISPR/Cas9) zijn verkregen. 

Hoe denkt de Commissie te waarborgen dat lidstaten zich houden aan de in Richtlijn 2001/18/EG en Verordening (EG) nr. 1829/2003 neergelegde regels wat doelbewuste introductie (zoals veldproeven, commerciële teelt, in de handel brengen en invoer) betreft van gewassen en producten die met behulp van niet-vrijgestelde mutagenese-gerelateerde technieken zijn verkregen?

Antwoord van de heer Andriukaitis namens de Europese Commissie (10.12.2018) 

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de wetgeving van de EU inzake genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) . Tijdens de vergadering van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders op 11 september 2018  en de vergadering van het Regelgevend Comité inzake Richtlijn 2001/18/EG op 18 oktober 2018  heeft de Commissie de bevoegde nationale instanties herinnerd aan hun verantwoordelijkheid om de ggo-wetgeving te handhaven in overeenstemming met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie, met inbegrip van de controle van producten die in de EU in de handel worden gebracht en de naleving van de ggo-wetgeving bij lopende en toekomstige veldproeven. Deze besprekingen zullen worden voortgezet voor zover dat noodzakelijk is om de lidstaten bij de uitvoering van de EU-wetgeving te ondersteunen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?