AA
Minderwaardige kwaliteit voedselhulp - parlementaire vraag E-000272/2011

Artsen Zonder Grenzen vraagt aan de belangrijkste donorlanden, waaronder de EU, om de voedselhulp te hervormen en niet langer minderwaardige voeding aan ondervoede kinderen te financieren. Uit de bronnen van Artsen Zonder Grenzen blijkt dat wereldwijd 195 miljoen kinderen onder de vijf jaar ondervoed zijn en ondervoeding een van de voornaamste doodsoorzaken bij deze groep kinderen is. Een belangrijke oorzaak hiervan is niet enkel het tekort aan voedsel, maar eveneens de kwaliteit van het voedsel. Jonge kinderen hebben immers nood aan een gevarieerde voeding die rijk is aan proteïnen, lipiden, luciden, vitaminen en mineralen. Maar de grote voedselhulpdonoren geven in het kader van hun voedselprogramma's meestal een mengsel van maïs en sojameel waardoor het hongergevoel gestild wordt, maar waarin deze essentiële elementen ontbreken. De gevolgen kunnen een verstoorde groei en een slechtere gezondheid zijn, aldus Artsen Zonder Grenzen.
Wereldwijd behandelde Artsen Zonder Grenzen 250 000 kinderen voor acute ernstige ondervoeding in 116 hulpprogramma's in 34 landen. De hulporganisatie is de internationale petitiecampagne "Starved for attention" gestart om grote donorlanden op te roepen hun voedselhulpbeleid te wijzigen.
1. Is de Commissie op de hoogte van de minderwaardige kwaliteit van het voedsel gedoneerd in het kader van de voedselhulpprogramma's van de EU? Heeft de Commissie reeds zelf onderzoek verricht naar de kwaliteit van het voedsel?
2. Indien deze conclusies kloppen, welke maatregelen denkt de Commissie dan te nemen om de donatie van minderwaardig voedsel tegen te gaan en de kwaliteit van haar voedselhulp te verbeteren teneinde ondervoeding tegen te gaan?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS GEORGIEVA (op 9 maart 2011)

De verstrekking van degelijk voedsel dat voldoet aan de specifieke vereisten van bijzonder kwetsbare doelgroepen, is sinds lang een verplichting van de Commissie. Dit beginsel is ook sterk verankerd in het EU-beleid, bijvoorbeeld in het beleid inzake humanitaire voedselhulp dat in maart 2010 werd goedgekeurd.

De maatregelen voor voedselhulp van de Commissie omvatten geldgiften waarmee de met de uitvoering belaste partners lokaal voedzame levensmiddelen kunnen aankopen. Wat de aantijgingen betreft die door het geachte Parlementslid worden vermeld, kunnen over het algemeen inspecties of kwaliteitscontroles van levensmiddelen worden uitgevoerd met de reeds beschikbare methoden, zonder dat specifiek onderzoek nodig is van de kwaliteit van voedselhulp. De met de uitvoering belaste partners voor voedselhulp van de EU moeten voldoen aan internationale kwaliteitsnormen. Het gebruik van verbeterde of recent ontwikkelde voedingsproducten (met inbegrip van producten met dierlijke proteïnen en/of vitaminen en mineralen om de voedingswaarde nog verder te vergroten) werd verduidelijkt naar aanleiding van een ontmoeting met de VN-agentschappen vorig jaar. Waar het pas geeft, kunnen de met de humanitaire hulp belaste partners gebruik maken van dit type product op voorwaarde dat er strikt toezicht wordt uitgeoefend en de rapportage en de verzameling van feitenmateriaal worden gewaarborgd.

De Commissie bepleit ook sterk, tezamen met de Wereldgezondheidsorganisatie, die de bevoegde internationale normeringsinstantie is, de specificaties voor de recent ontwikkelde voedingsproducten te definiëren en het opzetten van regelgevende mechanismen te steunen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?