AA
De democratische controle op de Codex Alimentarius - Schriftelijke Vraag E-5017/09

Al geruime tijd circuleren op het internet filmpjes en kettingmails over de Codex Alimentarius. Hierin wordt onder andere gesteld dat een bepaalde Codex-richtlijn vitaminen en mineralen verbiedt, dat Codex-richtlijnen en -normen wereldwijd zouden gelden en dat geen enkel land hier invloed op zou kunnen uitoefenen. Hoewel deze berichten onjuist zijn, kan men er niet omheen dat de werking van de CA ondoorzichtig verloopt. Waar de democratische controle op deze VN-organisatie plaatsvindt, is een raadsel. Ook het mandaat dat aan nationale en EU-onderhandelaars (sinds 2004 is de Commissie een volwaardig lid van de CA) wordt toegekend, is onbekend. Voorts is er geen precieze rapportering over wat er in de CA beslist wordt. Aangezien de normen, vastgelegd in de CA, gebruikt kunnen worden in handelsgeschillen voor de Wereldhandelsorganisatie (WTO) is het zeer belangrijk om democratische controle op de werking van de CA te waarborgen.

1. Kan de Commissie bevestigen dat de info in de eerste paragraaf onjuist is?

2. Heeft de Commissie deelgenomen aan de voorafgaande coördinatievergaderingen? Wat was de invloed van de Commissie op de agendapunten?

3. Wat zijn de voornaamste resultaten van de jaarvergaderingen van de Codex Alimentarius Commission (CAC) van 29 juni tot 4 juli in Rome, die relevant zijn voor de EU-lidstaten?

4. Wat is de mogelijke impact van de beslissingen op deze vergadering voor de onderdanen van de EU-lidstaten?

5. Zullen de relevante resultaten toegankelijk gemaakt worden op de website van de Commissie?

6. Welke stappen is de Commissie van plan te zetten in het transparanter maken van de besluitvorming en informatie rond de CA?


***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS VASSILIOU (op 8 december 2009)

De Commissie bevestigt dat er op het internet inderdaad een propagandacampagne heeft plaatsgevonden. Het bevat videofragmenten en direct e-mail, waarbij volstrekt ongefundeerde en onjuiste boodschappen zijn verspreid, zoals dat de Codexnormen verplicht en bindend zijn of dat alle runderen verplicht met groeihormonen moeten worden behandeld. Ook voor de in 2005 door de Commissie van de Codex Alimentarius (CAC) opgestelde richtsnoeren betreffende voedingssupplementen met vitaminen of mineralen geldt dat zij voor het gehalte aan vitaminen en mineralen van voedingssupplementen enkel aanbevelingen geven.

De Europese Gemeenschap is sinds november 2003 lid van de CAC. De voorwaarden voor deze toetreding en de procedures voor coördinatie tussen de diensten van de Commissie en de lidstaten van de Europese Unie zijn gedetailleerd omschreven in de bijlagen II en III bij Besluit 2003/822/EG van de Raad [1]. De bevoegdheid voor elk van de besproken punten is gebaseerd op de mate van harmonisatie van de Gemeenschapswetgeving voor het betrokken punt: zij wordt verleend aan hetzij de Europese Gemeenschap, hetzij de lidstaten, hetzij tot een gedeelde bevoegdheid verklaard. De diensten van de Commissie nemen deel aan alle vergaderingen betreffende coördinatie met de lidstaten die het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie ter voorbereiding van de vergaderingen van de CAC en haar ondersteunende organen organiseert. Het doel van de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de CAC naast de lidstaten die de Gemeenschap vormen, was dat bij de opstelling van, de onderhandeling over en de vaststelling van de normen van de Codex Alimentarius en aanverwante teksten de fundamentele behoeften op gezondheidsgebied van de Europese consumenten beter konden worden beschermd. Dit doel kon, door de uitstekende coördinatie door het secretariaat-generaal van de Raad tijdens de 32e zitting van de CAC volledig worden bereikt.

De diensten van de Commissie hebben, evenals de meerderheid van de lidstaten, deelgenomen aan de 32e sessie van de CAC die plaatsvond te Rome van 29 juni tot 4 juli 2009. Het volledige verslag van deze vergadering is beschikbaar op de website van de CAC, en de door de Europese Gemeenschap en haar lidstaten verdedigde standpunten zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie. Deze documenten zijn derhalve met de grootst mogelijke transparantie toegankelijk voor eenieder. De Commissie is over het algemeen tevreden met de resultaten van en de vooruitgang die is geboekt bij deze vergadering, waarin de twee voornaamste doelstellingen – bescherming van de gezondheid van de consument en bevordering van eerlijke praktijken in de internationale handel – uitgangspunt voor alle werkzaamheden waren. De CAC heeft bijvoorbeeld gedragscodes vastgesteld ter vermindering van verontreinigende stoffen in levensmiddelen (acrylamide en polycyclische aromatische koolwaterstoffen), alsmede een internationale norm voor jam of confituur, gelei en marmelade waarbij de Europese benadering is blijven bestaan en microbiologische criteria inzake de ziekteverwekkende bacterie Listeria monocytogenes in kant-en-klare levensmiddelen (deze laatste jaren in Europa verantwoordelijk voor talrijke voedselvergiftigingen). De overeenstemming van de Europese standpunten over de belangrijke dossiers heeft een zeer goede bescherming van de consumenten mogelijk gemaakt, die met name wordt geïllustreerd door het niet vaststellen van maximumgehalten aan residuen van ractopamine, een stof die in Europa verboden is, maar die daarentegen in derde landen als groeibevorderaar voor varkens wordt gebruikt. De Gemeenschap verzet zich nog altijd tegen het gebruik van farmaceutische stoffen in landbouwhuisdieren voor andere dan therapeutische doeleinden (in casu voor een snellere groei).

Ten aanzien van de eventuele gevolgen van de in de CAC genomen besluiten moet worden onderstreept dat de normen van de Codex Alimentarius slechts aanbevelingen zijn. Zij zijn in het geheel niet bindend, aangezien in de overeenkomsten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) weliswaar wordt erkend dat de CAC-normen een referentiepunt zijn (Overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen en Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen), maar in diezelfde overeenkomsten duidelijk wordt bepaald dat toepassing ervan niet verplicht is, indien de betrokken staat zijn maatregelen rechtvaardigt aan de hand van wetenschappelijke gegevens betreffende het passende niveau van bescherming dat hij voor ogen heeft.

De Commissie is van mening dat het totstandkomingsproces van de in de CAC en de ondersteunende organen ervan ingenomen standpunten zeer transparant is, en in de antwoorden hierboven gedetailleerd is omschreven. De lidstaten zijn bij alle fasen van de totstandkoming van deze standpunten betrokken. Tevens heeft de Commissie een systeem voor raadpleging van de betrokken belanghebbenden ingevoerd opdat de belangen van alle Europese burgers in het kader van de Gemeenschapswetgeving naar behoren worden beschermd.

---------------------------------------------------------------------------

[1] Publicatieblad van de Europese Unie van 26.11.2003, L 309, blz. 14-21.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?