AA
"Projecten voor drinkwater en sanitaire voorziening in sub-Saharaans Afrika zijn ondermaats"

De Europese Unie verleent ontwikkelingssteun voor drinkwater en sanitaire voorzieningen in de hele wereld, met inbegrip van Afrika bezuiden de Sahara. Veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen verbeteren de volksgezondheid en dragen zo bij tot snellere economische groei en minder armoede.

De Europese Rekenkamer (ERK) onderzocht 23 projecten in 6 landen in Afrika bezuiden de Sahara. De Rekenkamer constateerde dat de EU-steun heeft geleid tot een betere toegang tot drinkwater en sanitaire basisvoorzieningen, doordat gebruik werd gemaakt van standaardtechnologie en ter plaatse beschikbare materialen. Minder dan de helft van de onderzochte projecten heeft echter voldoende ingespeeld op de behoeften van de begunstigden. Bij de meeste projecten zullen de resultaten en voordelen niet in stand blijven tenzij er wordt gezorgd voor andere ontvangsten dan tariefinkomsten.

“Toegang tot drinkwater en sanitaire basisvoorzieningen zijn belangrijke ontwikkelingsdoelstellingen. De EU-steun heeft een belangrijke bijdrage geleverd om deze te verwezenlijken. De controle van de Rekenkamer bracht echter problemen aan het licht bij een aanzienlijk deel van de projecten die we onderzochten. Tevens bleek dat de Commissie minder deed dan zij zou kunnen om maximaal succes te behalen en vooral om de kansen dat projecten duurzaam worden — op de lange termijn voordelen blijven opleveren — zo groot mogelijk te maken. De Commissie dient haar bestaande beheersprocedures strikter toe te passen en meer aandacht te schenken aan de vraag of en op welke wijze projecten toegang worden geacht te krijgen tot de financiering die zij nodig hebben om ervoor te zorgen dat zij het leven en de gezondheid van de mensen in de betrokken landen helpen verbeteren”, aldus David Bostock, lid van de ERK en verantwoordelijk voor het verslag.

Noot voor de redactie:

De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s.

Dit Speciaal verslag nr. 13/2012 (“De ontwikkelingshulp van de Europese Unie voor drinkwatervoorziening en sanitaire basisvoorzieningen in de landen bezuiden de Sahara”) betreft een doelmatigheidscontrole die erop was gericht, te beoordelen of de Commissie de EU-ontwikkelingshulp voor drinkwater en sanitaire basisvoorzieningen in Afrika bezuiden de Sahara zodanig heeft beheerd dat deze leidde tot doeltreffende en duurzame resultaten.

De Rekenkamer onderzocht een steekproef van 23 projecten in 6 landen, die goed zijn voor een aanzienlijk deel van de in die regio verleende hulp, om te zien of er projectresultaten waren bereikt en of deze waarschijnlijk duurzaam waren in de tijd.

De belangrijkste controlebevindingen luidden als volgt: In het algemeen waren de installaties volgens plan geplaatst en gebruiksklaar. Minder dan de helft van de onderzochte projecten leverde echter resultaten op die beantwoordden aan de behoeften van de begunstigden. In het algemeen stimuleerden de onderzochte projecten de toepassing van standaardtechnologie en ter plaatse beschikbare materialen: technisch gezien waren ze duurzaam. Voor de meeste projecten zullen de resultaten en voordelen op middellange en lange termijn niet in stand blijven tenzij er wordt gezorgd voor andere ontvangsten dan tariefinkomsten; of wegens institutionele gebreken (geringe capaciteit van de exploitanten om de geplaatste installaties te bedienen). De procedures van de Commissie voor projectbeheer bestrijken de duurzaamheid volledig, maar de Commissie benutte deze procedures niet goed om het waarschijnlijker te maken dat de projecten blijvende voordelen opleveren.

De Rekenkamer beveelt aan dat de Commissie op bepaalde punten haar bestaande procedures beter zou benutten om de voordelen van de EU‑uitgaven voor ontwikkeling op dit terrein en in deze sector te optimaliseren.

Tijdens de controle genomen foto’s zijn beschikbaar via deze link

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?