AA
Melk: Commissie keurt meest recente voorstellen voor steun aan melkboeren goed

De Europese Commissie stelde vandaag twee wijzigingen aan de regels voor de melksector voor in het kader van haar niet‑aflatende inspanningen om de melkmarkt te stabiliseren. Ten eerste wordt conform de aankondiging van vorige maand door EU‑commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling, Mariann Fischer Boel, voorgesteld om een clausule inzake marktverstoring – die al bestaat voor andere landbouwsectoren – toe te passen op de melksector om een snellere reactie op toekomstige marktverstoringen te stimuleren. Ten tweede moeten veranderingen aan de werking van de regelingen voor het opkopen van quota door de lidstaten er in de quotajaren 2009/2010 en 2010/2011 voor zorgen dat opgekochte quota die in de nationale reserve blijven, niet meer worden meegerekend in de nationale quota wanneer moet worden beslist of de superheffing al dan niet moet worden toegepast. Als de superheffing dan wordt geïnd, kunnen de lidstaten het deel dat overeenstemt met de opgekochte quota, gebruiken voor de herstructurering van de sector. Deze voorstellen zullen op 19 oktober door de EU‑ministers voor landbouw worden besproken. Later deze maand zal de Commissie formeel haar goedkeuring hechten aan wijzigingen van de staatssteunvoorschriften die de lidstaten de mogelijkheid moeten bieden om vóór eind 2010 nationale steun ten bedrage van 15 000 euro per landbouwer te verlenen.

“Met deze voorstellen wordt eens te meer bewezen dat wij er alles aan willen doen om de melkproducenten uit deze moeilijke marktsituatie te helpen", aldus commissaris Fischer Boel, die bovendien wees op het positieve effect van de talrijke maatregelen die tot dusverre zijn genomen, en van de vandaag goedgekeurde voorstellen met name een verbetering op de langere termijn zei te verwachten. Zij wees er ten slotte op dat de groep op hoog niveau die zich moet buigen over de langetermijntoekomst van de melksector, volgende week voor het eerst samenkomt en dat op 19 oktober de plannen van de Commissie om de interventieperiode uit te breiden, aan de ministers ter stemming zullen worden overgelegd.

Recente ontwikkelingen op de melkmarkt

Volgens de meest recente gegevens trekken de prijzen aan, niet alleen voor alle zuivelgrondstoffen, maar ook voor rauwe melk af landbouwbedrijf. De gemiddelde melkprijs in juli/augustus wordt geraamd op 25-26 cent per liter en recente gegevens van grote Europese verwerkers wijzen op een verdere stijging van 1-2 cent voor leveringen in september/oktober. De melkprijzen op de spotmarkt zijn sinds juni aanzienlijk meer gestegen. Prijzen voor producten die voor interventie in aanmerking komen (boter en mageremelkpoeder), hebben in drie maanden een stijging van 7‑9 % te zien gegeven en liggen nu ruim boven het interventieniveau.

Genomen maatregelen

De Commissie verwacht dit jaar tot 600 miljoen euro aan marktmaatregelen uit te geven. De Raad zal op 19 oktober stemmen over het voorstel tot verlenging van de interventieperiode. Dit jaar mag 70 % van de rechtstreekse betalingen zes weken eerder dan normaal worden uitbetaald (vanaf 16 oktober). In het kader van de GLB‑hervorming van 2003 is 5 miljard euro extra per jaar uitgetrokken voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers om verlagingen van de interventieprijzen te compenseren. In het kader van de gezondheidscontrole en het economisch‑herstelpakket staat 4,2 miljard euro extra ter beschikking voor het aanpakken van “nieuwe uitdagingen”, onder meer de herstructurering in de melksector. Dit komt bovenop de beschikbare middelen in het kader van het plattelandsontwikkelingsbeleid. Voorts heeft de Commissie het schoolmelkprogramma versterkt door het productassortiment en het aantal doelgroepen uit te breiden. Daarnaast heeft zij het startschot gegeven voor een nieuwe reeks afzetbevorderingsmaatregelen voor melkproducten. Momenteel werkt de Commissie aan een rapport over de bevoorradingsketen in de melksector, met als doel de transparantie te verbeteren en na te gaan of zich op het gebied van concurrentie problemen voordoen. Dit rapport zal vóór het einde van het jaar worden gepubliceerd en zal door de groep op hoog niveau worden besproken.

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?