AA
Europese Commissie keurt nieuwe strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen goed

De Europese Commissie heeft vandaag een vijfjarige strategie aangenomen om de gelijkheid van vrouwen en mannen in Europa te bevorderen. De strategie is er met name op gericht het potentieel van vrouwen beter te benutten en daardoor bij te dragen tot de algemene economische en sociale doelstellingen van de EU. De strategie zet de beginselen van het Vrouwenhandvest van de Europese Commissie (zie IP/10/237) om in specifieke maatregelen, gaande van de benoeming van meer vrouwen aan de top van bedrijven tot de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Uit een nieuwe Eurobarometer-enquête blijkt dat 87% van de Europeanen optreden van de EU tegen huiselijk geweld steunt. Een op vier Europeanen kent iemand die daarvan het slachtoffer is geweest.

" Door in 1957 het beginsel van gelijk loon voor gelijk werk in het Verdrag van Rome op te nemen heeft Europa in de wereld het voortouw genomen op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen. Ook vandaag kunnen wij een toonaangevende positie innemen in verband met de participatie van vrouwen in de besluitvorming en de bestrijding van geweld tegen vrouwen ", aldus Viviane Reding , vicevoorzitter van de Europese Commissie en bevoegd voor Justitie, Fundamentele rechten en Burgerschap. " Om de groei terug op gang te brengen moet Europa beter gebruikmaken van de talenten van vrouwen. In het verleden ben ik nooit voorstander geweest van een vast percentage vrouwen in leidinggevende functies, maar aangezien op dit gebied geen vooruitgang wordt geboekt, zullen wij wellicht in de toekomst initiatieven op Europees niveau moeten nemen. Ik ben van plan om in het voorjaar van 2011 een bijeenkomst met de algemeen directeuren van grote Europese beursgenoteerde bedrijven te organiseren om de situatie en de mogelijkheden voor vastberaden zelfregulering te bespreken. Aan de hand van het resultaat van deze dialoog met de sector zal ik nagaan of in 2012 verdere initiatieven nodig zullen zijn."

De strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen die de Europese Commissie vandaag heeft goedgekeurd, omvat een reeks maatregelen in verband met de volgende vijf prioriteiten: economie en arbeidsmarkt; gelijk loon; gelijkheid bij leidinggevende functies; bestrijding van geweld tegen vrouwen; bevordering van de gelijkheid, ook buiten de EU. Het gaat om de volgende maatregelen: Bevorderen van de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt en bijdragen tot het bereiken van het algemene streefcijfer van 75% voor de werkgelegenheid van vrouwen en mannen, als vastgesteld in Europa 2020 (zie IP/10/225) Gerichte initiatieven voorstellen om meer vrouwen aan de top van de economische besluitvorming te benoemen Bevorderen van vrouwelijk ondernemerschap en zelfstandige arbeid Instelling van een jaarlijkse Europese dag voor gelijke beloning om de publieke opinie bewust te maken van het feit dat vrouwen in de EU nog steeds gemiddeld bijna 18% minder verdienen dan mannen. Samenwerken met alle lidstaten voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen en met name voor de uitroeiing van vrouwelijke genitale verminking in Europa en daarbuiten.

De Commissie zal ook een jaarlijkse dialoog op hoog niveau over de gelijkheid van vrouwen en mannen creëren, die de vorderingen bij de uitvoering van de strategie moet beoordelen. Aan de dialoog zal worden deelgenomen door het Europees Parlement, de voorzitters van de Raad, de Europese sociale partners en het maatschappelijke middenveld.

Achtergrond

De resultaten die de EU bij de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft geboekt, hebben het leven van vele Europese burgers verbeterd. Er tekenen zich nu een aantal bemoedigende tendensen af: meer vrouwen participeren aan de arbeidsmarkt (gemiddeld bijna 60% in de EU, vergeleken met 52% in 1998) en het peil van onderwijs en beroepsopleiding is verbeterd. Jonge vrouwen (20-24) vertegenwoordigen 59% van de universitair gediplomeerden in de EU (zie bijlage).

Op vele terreinen bestaan echter nog steeds verschillen tussen vrouwen en mannen. Op de arbeidsmarkt zijn vrouwen nog steeds oververtegenwoordigd in slechtbetaalde sectoren en ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Het moederschap oefent een neerwaartse druk uit op de arbeidsparticipatie van vrouwen: vrouwelijke ondernemers vertegenwoordigen slechts 33,2% van de zelfstandigen. Bovendien werken vrouwen nog steeds meer onbetaalde uren in het huishouden dan mannen.

Geweld tegen vrouwen blijft een probleem. Een recente Eurobarometer-enquête heeft gepeild naar het standpunt van de publieke opinie tegenover huiselijk geweld. In februari en maart 2010 werden 26 800 burgers in alle 27 EU-lidstaten geïnterviewd. De enquête is een vervolg van een eerdere Eurobarometer van 1999 in de toenmalige EU met vijftien lidstaten.

Nadere informatie

Persdossier bestaande uit:

1. Mededeling over de strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2010‑2015)

2. Bijlage: maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2010-2015)

3. Achtergronddocument bij de strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2010-2015)

4. Speciale Eurobarometer 344: huiselijk geweld tegen vrouwen – uitgebreid verslag

5. Speciale Eurobarometer 344: huiselijk geweld tegen vrouwen – feitenmateriaal per land

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=890&furtherNews=yes

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en commissaris voor Justitie, Fundamentele rechten en Burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/430

ANNEX


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

European Commission Report "More women in senior positions – Key to economic stability and growth", p.21.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?