AA
Energie: de Commissie stelt nieuwe veiligheidsnormen op voor offshore-olie- en -gaswinning

De kans op een ernstig offshore-ongeluk in Europese wateren blijft onaanvaardbaar hoog. Met een strikt veiligheidsregime is het mogelijk het risico van een dergelijk ongeval tot het absolute minimum te beperken. De schade aan het milieu en de kusteconomie kan aanzienlijk worden verminderd als er vooraf een effectief rampenplan is vastgesteld. Daarom stelt de Europese Commissie vandaag een nieuwe wet voor die garandeert dat de Europese productie van offshore-olie en -gas overal in de EU aan de strengste normen voldoet op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Commissaris voor Energie Günther Oettinger verklaarde: “Tegenwoordig vindt de meeste olie- en gaswinning in Europa offshore plaats, vaak onder geografisch en geologisch moeilijke omstandigheden. Gezien onze toenemende vraag naar energie, zullen wij alle olie en alle gas onder onze zeeën nodig hebben. Maar wij moeten ongevallen zoals dat met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico zien te voorkomen. Het is een absolute noodzaak om ons te verzekeren van de beste sectortoepassingen in al onze offshorewerkzaamheden. Het voorstel van vandaag is een belangrijke stap op weg naar veiligere offshore-activiteiten ten gunste van onze burgers en ons milieu.”

Commissaris voor Milieu Janez Potoènik stelde het als volgt: “Wij hebben lering getrokken uit het ongeluk met Deepwater Horizon vorig jaar. De vandaag voorgestelde verordening helpt ons om dergelijke crises in de toekomst te voorkomen in alle mariene wateren die tot het rechtsgebied van de EU-lidstaten behoren. Deze veiligheidsherziening is een goede zaak voor het milieu, maar ook voor ondernemingen die hun werk nu binnen een voorspelbaar kader kunnen doen. De ongelukken uit het verleden bewijzen overduidelijk dat voorkomen beter is dan genezen.”

In de nieuwe ontwerpverordening staan duidelijke regels voor de gehele levenscyclus, van alle exploratie- en productieactiviteiten vanaf het ontwerp tot en met de uiteindelijke verwijdering van een olie- of gasinstallatie. Onder toezicht van de nationale regulerende instanties moet de Europese industrie de veiligheidsnormen voor offshorewerkzaamheden op reguliere basis vaststellen en verder verbeteren. Deze nieuwe aanpak leidt tot een Europese risicobeoordeling die voortdurend wordt verbeterd door rekening te houden met nieuwe technologieën, knowhow en risico´s. De verordening stelt eisen aan een efficiënte preventie en aan de reactie op een groot ongeval: Vergunningverlening : De vergunningverlenende instanties in de lidstaten moeten ervoor zorgen dat de exploratie en winning van olie en gas in EU-wateren uitsluitend wordt verricht door exploitanten met voldoende technische en financiële deskundigheid om de veiligheid van offshorewerkzaamheden te garanderen en het milieu te beschermen. Onafhankelijke verificateurs: De door de exploitant voorgestelde technische oplossingen die cruciaal zijn voor de veiligheid van de installatie moeten voorafgaand aan en op gezette tijden na de inwerkingtreding van de installatie door een onafhankelijke derde partij worden gecontroleerd. Verplichte vooraf opgestelde rampenplannen: Ondernemingen moeten voor hun installatie een rapportage over ernstige risico´s voorbereiden, inclusief een risicobeoordeling en een rampenplan voordat de exploratie of de productie van start gaat. Deze rapporten moeten worden ingediend bij de nationale autoriteiten die, indien zij daarmee kunnen instemmen, toestemming geven. Inspecties: De onafhankelijke nationale bevoegde instanties, verantwoordelijk voor de veiligheid van de installaties, zullen de bepalingen voor boor- en productieplatformen controleren op het gebied van veiligheid, milieubescherming en de mate waarin men op noodgevallen is voorbereid en zij zullen de werkzaamheden controleren die op de boor- en productieplatformen worden uitgevoerd. Als een exploitant de minimumnormen niet naleeft, zal de bevoegde instantie handhavingsmaatregelen treffen en/of sancties opleggen; in het uiterste geval zal de exploitant zijn boor- of productiewerk moeten stopzetten als hij de normen niet naleeft. Transparantie: Aan de burgers zal vergelijkbare informatie worden verstrekt over de prestatienormen van de sector en de verrichtingen van de nationale bevoegde autoriteiten. Deze informatie zal op de desbetreffende websites worden gepubliceerd. Noodmaatregelen: Ondernemingen moeten rampenplannen opstellen op basis van de risicobeoordelingen voor hun boor- en productieplatformen en zij moeten de middelen bij de hand houden om de plannen indien nodig in werking te laten treden. De lidstaten zullen eveneens ten volle rekening moeten houden met deze plannen als zij nationale rampenplannen samenstellen. De plannen zullen periodiek worden getoetst door de sector en de nationale autoriteiten. Aansprakelijkheid: Olie- en gasmaatschappijen blijven volledig aansprakelijk voor milieuschade aan beschermde mariene soorten en aan de natuurlijke habitat. Wat de schade aan de wateren betreft, zal het geografische gebied worden verruimd zodat het alle maritieme wateren in de EU beslaat, met inbegrip van de exclusieve economische zone (tot ongeveer 370 km van de kust) en het continentaal plat dat onder jurisdictie van de kustlidstaat valt. Als het gaat om de schade aan wateren, dan beperkt het huidige EU-rechtskader voor milieuaansprakelijkheid zich tot de territoriale wateren (ongeveer 22 km van de kust). Internationaal: De Commissie zal er met haar internationale partners naar streven de hoogste veiligheidsnormen ter wereld toe te passen.

EU-groep van offshore-autoriteiten: Offshore-inspecteurs van de lidstaten zullen samenwerken om de beste werkwijzen op efficiënte wijze uit te wisselen en om bij te dragen aan de ontwikkeling en verbetering van de veiligheidsnormen.

Achtergrond

Er wordt in Europa sinds de jaren zeventig olie en gas gewonnen onder de zeebodem. Vandaag de dag is meer dan 90% van de olie- en meer dan 60% van de gasproductie in de EU en Noorwegen afkomstig van offshorewerkzaamheden. Er zijn in Europese wateren meer dan duizend olie- of gasinstallaties in bedrijf. Hoewel het merendeel van de productie uit het Noordzeegebied komt, en de meeste olie uit het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, groeit de belangstelling in alle offshoregebieden in de EU en dertien lidstaten (Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Malta, Nederland, Polen, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) hebben vergunningen voor offshore-olie- en ‑gaswinning verstrekt.

De offshore-industrie werkt in verschillende lidstaten met verschillende milieu-, gezondheids- en veiligheidsnormen. Tot op heden beslaat de EU-wetgeving niet alle aspecten van de offshore-olie en ‑gaswinning en de nationale wetgeving van de lidstaten loopt erg uiteen. Hoewel sommige lidstaten hun systemen hebben aangepast na rampen in de Noordzee in de jaren tachtig, bestaat er nog altijd een aanzienlijk risico op ernstige ongelukken in de EU. Gebeurtenissen uit het verleden tonen aan dat er de afgelopen dertig jaar wereldwijd minstens veertien grote offshore-ongelukken zijn gebeurd – zoals lekkende boorputten en de onherstelbare vernieling van productieplatformen – , waarvan vijf in de laatste tien jaar. De mogelijke gevolgen van een ernstig ongeluk zijn enorm. Het betreft verlies aan mensenlevens, grootschalige milieuschade en inkomensverlies aan de kust en op zee. In financieel opzicht kan de schade bij een gebeurtenis ter grootte van de ramp in de Golf van Mexico, zoals wij hebben gezien, oplopen tot dertig miljard euro.

Samen met dit wetsvoorstel dient de Commissie een voorstel in om de EU toe te laten treden tot een protocol bij het Verdrag van Barcelona dat voorziet in de bescherming van het Middellandse Zeegebied tegen vervuiling door offshore-exploratie en exploitatiewerkzaamheden.

Reactie van de Groene Fractie in het EP

Offshore oil and gas exploration
Commission misses opportunity to sufficiently tighten EU rules

The European Commission today presented its proposals to update EU rules dealing with offshore oil and gas exploration following the Deepwater Horizon tragedy and other recent oil spills. The Greens expressed regret that the proposals fail to provide certainty on financial liability in the case of accidents and fail to provide for sufficient independent oversight. Commenting on the proposals, Green MEP Bart STAES said:

"Today's proposals represent a missed opportunity to sufficiently tighten up EU rules on offshore exploration. Despite initially talking tough after the Deepwater Horizon accident, the Commission has failed to follow through with ambitious proposals to tackle the gaps in EU legislation on financial liability in the case of accidents, as well as on independent oversight.

"The Commission's proposals would fail to ensure the full financial liability of firms in the case of accidents, despite the fact that financial guarantees have consistently been called for by the European Parliament. It is wrong that petroleum firms should be able to amass profits from offshore extraction and expect public coffers to pick up the tab in the case of accidents. The proposals also do not go far enough in terms of strengthening the powers of the European Maritime Safety Agency as regards third party verification, ensuring a poacher-turned-gamekeeper approach to oversight. The Greens also regret the failure to insist on prior testing of prevention and remediation techniques and for a ban on any activities in environmentally-sensitive areas.

Green MEP and environment spokesperson Bas Eickhout added:

"Recent oil platform spills in the US and the North Sea have underlined the need for the EU to update the piecemeal regulations governing offshore oil and gas exploration. Ever deeper drilling poses ever greater risks and we regret that the Commission has lacked the courage to come forward with sufficiently ambitious proposals."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?