AA
Een nieuwe dynamiek voor de door de crisis getroffen arbeidsmarkten

Volgens een vandaag gepubliceerd verslag van de Europese Commissie hebben de crisismaatregelen en de financiële steun van de EU bijgedragen tot de vermindering van de nadelige effecten van de teruggang van de EU-arbeidsmarkten in 2009. Maar deze maatregelen moeten samengaan met werkgelegenheidshervormingen op de lange termijn om een succesvolle uitgang uit de crisis voor te bereiden. Het ontwerp van het "Gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid" zal door de ministers van Arbeid en sociale zaken in maart 2010 in de Raad worden besproken en zal bijdragen tot de nieuwe strategie 2020 van de EU voor groei en banen, die volgens plan door de EU-leiders in het voorjaar van 2010 zal worden goedgekeurd.

"Gecoördineerde maatregelen en steunverlening op het niveau van de EU en de lidstaten hebben aanzienlijk bijgedragen tot de stabilisering van de economieën en een verminderde stijging van de werkloosheid in 2009. Wij moeten nu echter vermijden dat nog meer banen verdwijnen en wij moeten opnieuw de banen creëren die tijdens de crisis verloren zijn gegaan", aldus de voorzitter van de Commissie José Manuel Barroso. "Wij moeten vooruitkijken en doorgaan met onze gecoördineerde aanpak om te zorgen voor de duurzaamheid van banen en groei op de lange termijn. Door onze toekomstige strategie EU2020 zullen wij onze sociale markteconomie herstellen en van de Europese Unie een sterkere, groenere en meer inclusieve economie maken".

Commissaris voor Werkgelegenheid Vladimír Špidla voegde daaraan toe: "Het zoeken naar een goed evenwicht tussen maatregelen op de korte termijn en hervormingen op de lange termijjn is nu de belangrijkste uitdaging voor het werkgelegenheidsbeleid van de EU. Wij zullen onze in reactie op de crisis genomen maatregelen moeten versterken, heroriënteren en ten slotte geleidelijk afbouwen om de flexibiliteit en de zekerheid van de EU-arbeidsmarkten te verbeteren en de veerkracht van de economie met het oog op toekomstige crises te vergroten."

Het ontwerp van het Gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid van de Commissie bevat een analyse van de in de hele EU ondernomen acties voor het behoud van banen en de ondersteuning van degenen die met moeilijkheden te kampen hebben. Het beschrijft ook de uitdagingen waarmee wij in de toekomst zullen worden geconfronteerd. Na de ernstige verslechtering van de arbeidsmarkten in 2009 als gevolg van de economische neergang, wordt verwacht dat de werkloosheid ook volgend jaar in alle landen van de EU nog zal toenemen, zij het in een trager tempo. Hoewel de volgende twee jaren een geleidelijk economisch herstel wordt verwacht, zullen de arbeidsmarkten meer tijd nodig hebben om hierop te reageren. Sommige groepen zijn bijzonder hard getroffen: jongeren, migranten en laaggeschoolde werknemers.

De lidstaten hebben hun beleidsmaatregelen op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken in het kader van de drie prioriteiten van de werkgelegenheidsstrategie van de EU aanzienlijk versterkt om de economie onmiddellijk te stimuleren en kwetsbare groepen tegen het effect van de crisis te beschermen. De openbare diensten voor arbeidsvoorziening zijn in veel landen versterkt om het hoofd te bieden aan de toegenomen werkloosheid en de financiële steun van de EU uit het Europees Sociaal Fonds en het Europees Globalisatiefonds heeft de lidstaten wezenlijk geholpen bij de financiering van de anticrisismaatregelen.

De socialebeschermingstelsels hebben hun doeltreffendheid bewezen: automatische stabilisatoren hebben, weliswaar in verschillende mate, de onmiddellijke sociale effecten van de neergang in de EU opgevangen. Het vermogen van de lidstaten om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar sociale zekerheid varieert in grote mate, wat de noodzaak onderstreept van een sterk beleid om degenen die niet werken te activeren.

De weg vooruit

De belangrijkste uitdaging voor de EU en de lidstaten bestaat er nu in om het juiste kader voor een duurzaam herstel van de arbeidsmarkt vast te stellen. Succesvolle exitstrategieën die zowel individuele personen als bedrijven op de structurele uitdagingen voorbereiden, enerzijds, en een doelmatig overheidsbeleid voor de modernisering van de arbeidsmarkten, anderzijds, zijn van fundamenteel belang voor het creëren van nieuwe en betere banen.

Het verslag van de Commissie zal door de EU-ministers van Arbeid en sociale zaken worden besproken tijdens de vergadering van de Raad Werkgelegenheid, sociaal beleid, gezondheid en consumenten op 8-9 maart 2010 en zal dienen als inbreng in de werkzaamheden van de Commissie en de lidstaten voor de voorbereiding van de strategie EU2020 voor de Europese voorjaarsraad op 25 maart 2010. Het sluit aan bij het verslag over de werkgelegenheid in Europa 2009, dat de recente trends op de arbeidsmarkten van de EU meer in detail analyseert (zie IP/09/1803).

Zie ook MEMO/09/554

Nadere informatie:

Ontwerp Gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=654&furtherNews=yes

Verslag over de werkgelegenheid in Europa 2009

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=119&langId=en

Monthly Labour Market Monitor

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=120&langId=en

Voor een abonnement op de kosteloze e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?