AA
Commissie spreekt met werkgevers en vakbonden om de economische crisis aan te pakken en banen te scheppen

De Europese Commissie heeft vandaag haar werkzaamheden voor de uitvoering van het Europees economisch herstelplan voortgezet met een speciale bijeenkomst met de vertegenwoordigers van de vakbonden en de werkgevers op Europees niveau. Er heerste eensgezindheid dat de interne markt en het herstelplan een goede springplank kunnen zijn om in Europa de crisis aan te pakken en banen te scheppen en dat nadere maatregelen op Europees niveau moeten worden genomen.

"Om de economische crisis aan te pakken en banen te scheppen moeten we samenwerken", aldus voorzitter Barroso. "Het beleid van de Commissie is erop gericht om de gevolgen van de crisis voor de reële economie en de werkgelegenheid te beperken, om het bedrijfsleven en de beroepsbevolking voor te bereiden op herstel en om de Europeanen te helpen met het vinden van duurzame banen. De crisis heeft een duidelijk effect op de werkgelegenheid. We hebben samenwerking nodig om de neerwaartse spiraal te doorbreken, om banenverlies en bedrijfssluitingen te beperken en om Europa weer op de rit te krijgen wat groei en werkgelegenheid betreft. Ik ben zeer verheugd dat ik de gelegenheid heb om met de sociale partners te bespreken hoe we ons werk het beste kunnen aanpakken en hoe we elkaar kunnen vinden om resultaten te bereiken."

Tijdens de bijeenkomst van vandaag zijn de Commissie en de Europese sociale partners (EVV, Business Europe, CEEP en UEAPME) het eens geworden over de noodzaak om gezamenlijk te werken aan het veiligstellen en verder ontwikkelen van de sociale en economische doelstellingen van de EU en van de interne markt als de bron van welvaart, groei en werkgelegenheid in Europa.

De Europese sociale partners vonden dat het Europees economisch herstelplan het juiste uitgangspunt was en zij hebben hun bereidheid uitgesproken om met de benodigde ambitie mee te werken aan een doeltreffende uitvoering van het herstelplan.

Het Europees economisch herstelplan, dat door de Commissie werd voorgesteld en door de Europese Raad in december werd aangenomen, biedt een breed pakket maatregelen om banen te behouden en te scheppen en om het vermogen van de Europese economie te optimaliseren om de recessie te boven te komen.

Veel hoofdelementen van het herstelplan zullen rechtstreeks van invloed zijn op de beroepsbevolking. Daartoe behoort ook opleiding, om mensen aan het werk te houden en te helpen een nieuwe baan te vinden. Er is EU-geld beschikbaar via het Europees Sociaal Fonds en het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering en er zijn nieuwe financieringsbronnen beschikbaar voor het mkb.

Het overleg met de vertegenwoordigers van de sociale partners was gericht op hun voorstellen voor maatregelen om de groei en de werkgelegenheid te bevorderen, om flexizekerheidsmaatregelen in te voeren en bedrijven en werknemers te helpen de recessie te boven te komen, om de investeringen te bevorderen en de koopkracht en de vraag overeind te houden, om het vrije verkeer van werknemers en de collectieve arbeidsovereenkomsten te respecteren en om de voortzetting van de interne markt te garanderen. Hun standpunten zullen door de Commissie worden ingebracht op de informele bijeenkomst op 1 maart met de staatshoofden en regeringsleiders, op de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad en op de werkgelegenheidstop die in mei zal plaatsvinden. De Commissie en de sociale partners hebben afgesproken dat zij nauw zullen samenwerken en dat zij manieren willen vinden om te zorgen dat werkgevers en vakbonden in heel Europa kunnen bijdragen aan een succesvol herstel van de Europese economie.

Op deze bijeenkomst waren de volgende vertegenwoordigers van de sociale partners aanwezig: voor Business Europe: Ernest-Antoine Seillière, voorzitter; voor CEEP: Carl Cederschiöld, voorzitter; voor EVV: John Monks, secretaris-generaal; voor UEAPME: Georg Toifl, voorzitter.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?