AA
Antitrust: Transparantere en beter voorspelbare procedures

Op de Europa-website is nu nadere toelichting te vinden over hoe de antitrustprocedures van de Europese Commissie in de praktijk werken. Daarmee willen Directoraat-generaal Concurrentie van de Commissie (DG Concurrentie) en de raadadviseurs-auditeurs de antitrustprocedures nog transparanter en beter voorspelbaar maken. Hoe een en ander praktisch verloopt, staat uitgelegd in drie documenten: goede praktijken voor antitrustprocedures, goede praktijken voor het verschaffen van economisch bewijsmateriaal (zowel in antitrust- als in concentratieprocedures), en aanwijzingen over de rol van de raadadviseurs-auditeurs in antitrustprocedures. Deze documenten moeten ondernemingen tegen wie een onderzoek loopt, een beter inzicht geven in hoe het onderzoek zal verlopen, wat zij van de Commissie mogen verwachten en wat de Commissie van hen verwacht. De Commissie zal deze documenten vanaf vandaag op voorlopige basis gaan toepassen. Stakeholders krijgen nu acht weken de tijd om opmerkingen over deze documenten te maken. Het is de bedoeling deze documenten aan te passen in het licht van deze opmerkingen van belanghebbenden.

EU-Commissaris voor Concurrentie Neelie Kroes : " Bij antitrustprocedures hebben voor de Commissie eerlijk verlopende procedures en billijkheid steeds voorop gestaan. Deze drie documenten bieden ondernemingen nog meer zekerheid en transparantie over hoe tijdens een antitrustzaak de relaties tussen hen en de Commissie zullen verlopen. Ik wil dan alle stakeholders dan ook oproepen om ons hun opmerkingen mee te delen over hoe we onze werkwijzen verder kunnen verbeteren. "

Goede praktijken in antitrustprocedures

In dit document vindt de lezer de antitrustprocedures van A tot Z uitgelegd, gaande van hoe de Commissie besluit of een bepaalde zaak prioriteit krijgt tot en met de eventuele vaststelling van een besluit.

Deze goede praktijken willen de procedures verbeteren door ze nog transparanter te maken, en tegelijk het onderzoek doelmatiger laten verlopen. Belangrijke punten waarop de Commissie haar procedures zal aanpassen, zijn: de formele procedure wordt vroeger ingeleid - zodra de fase van de initiële beoordeling is afgerond; in cruciale fases in de procedure komen er bijeenkomsten waarop de partijen een stand van zaken krijgen; vrijgave van cruciale verklaringen, met onder meer snelle toegang tot de tekst van de klacht, zodat partijen hun standpunt al tijdens de onderzoekfase kunnen kenbaar maken; publieke bekendmaking wanneer de procedure wordt ingeleid en afgesloten, maar ook wanneer de mededeling van punten van bezwaar is verzonden; houvast over hoe het nieuwe instrument van de procedure voor het juridisch bindend verklaren van door de partijen aangeboden verbintenissen in de praktijk wordt toegepast.

Richtsnoeren over de rol van de raadadviseurs-auditeurs

De raadadviseurs-auditeurs zijn onafhankelijke ambtenaren die er op toezien dat de rechten van verdediging en andere procedurele rechten van in een mededingingsrechtelijke procedure betrokken ondernemingen in acht worden genomen. Dit document wil de rol van de raadadviseurs-auditeurs inzichtelijker maken. Het beschrijft niet alleen de verschillende taken van de raadadviseurs-auditeurs zoals die in hun mandaat zijn vastgesteld, maar het geeft ook aan hoe deze taken meestal concreet worden vervuld. Ook wordt uitgelegd hoe ondernemingen het beste kunnen gebruikmaken van de hoorzitting. Daarnaast vinden ondernemingen die in een onderzoek verwikkeld zijn, klagers en andere belanghebbenden hier een handleiding in welke gevallen zij een beroep kunnen doen op de raadadviseur-auditeur om te garanderen dat de procedure eerlijk verloopt. Ten slotte beschrijft dit document ook de verslagleggingsverplichtingen en de adviserende rol van de raadadviseurs-auditeurs ten aanzien van de Commissaris voor Concurrentie, het College van Commissarissen en de adressaten van besluiten van de Commissie.

Goede praktijken voor het verschaffen van economisch bewijsmateriaal

In complexe zaken gaan economische elementen een steeds belangrijkere rol spelen. Daarom doet DG Concurrentie bij zijn onderzoeken vaak verzoeken uitgaan waarin wordt om aanzienlijke economische data gevraagd (die bijvoorbeeld bij econometrische analyse worden gebruikt). Vaak voeren partijen echter ook zelf argumenten aan die op complexe economische theorieën zijn gebaseerd. Om het indienen van dit soort economisch bewijsmateriaal te stroomlijnen, wordt in dit document uiteengezet aan welke criteria dat bewijsmateriaal dient te voldoen. Ook wordt uitgelegd hoe bij de contacten tussen de caseteams en hoofdeconoom van DG Concurrentie en de partijen die economisch bewijsmateriaal indienen, alles praktisch in zijn werk gaat.

De documenten waarover deze raadpleging gaat, zijn te vinden onder:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html

Zend u uw opmerkingen vóór 3 maart 2010 aan

COMP-Best-Practices@ec.europa.eu of aan Hearing.Officer@ec.europa.eu .

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?