AA
Stem tegen het ACAA-akkoord tussen de EU en Israël

Honderden mails kregen we intussen toegestuurd om tegen het ACAA-akkoord tussen de EU en Israël te stemmen!
Het doet ons plezier vast te stellen dat zoveel mensen geraakt zijn door deze zaak.

We hebben de gewoonte om elke mail die ons gestuurd wordt, te beantwoorden. In dit geval is er echter een technisch probleempje. De petitie wordt gestuurd vanuit de website Change.org, wat het voor ons onmogelijk maakt om elke ondertekenaar individueel te antwoorden.
Hieronder leest u welk antwoord we u hadden willen sturen.

Alvast bedankt en nog veel succes met uw verdere acties! We staan alleszins aan dezelfde kant!

Vriendelijke groeten,

Bart Staes

*** version française ci-dessous ***

Beste,

Bedankt voor uw mail betreffende het ACAA-akkoord tussen de EU en Israël. Dit aanvullende protocol legt de conformiteitsbeoordeling en de aanvaarding van industriële producten vast.
Het rapport ligt intussen inderdaad terug op de debattafel van het Europese Parlement (vooral in de commmissies Internationale Handel en Buitenlandse Zaken).

Met de groene fractie in het EP volgen we deze discussie van zeer nabij. En ik kan u verzekeren dat we het advies van de Europese Commissie niet volgen! Zij vindt immers dat we dit protocol moeten beschouwen als een technisch akkoord, zonder enige politieke overweging. Volgens ons is het primordiaal om de doelstellingen van de Europese Unie - het verdedigen en respecteren van mensenrechten - te vertalen in elk dossier van buitenlands beleid en de coherentie te bewaken tussen de verschillende domeinen waarin we actief zijn. De groene fractie laat hierover geen twijfel of onduidelijkheid bestaan.

Al verschillende jaren vragen wij om het naleven van de mensenrechten te bewaken, precies zoals in het Verdrag is vastgelegd, maar ook in de Associatieakkoorden onder de clausule 'Mensenrechten en democratie'. Juridisch is dit een essentieel onderdeel van het akkoord. Dat de afdwingbaarheid hiervan ontoereikend is, moet worden toegeschreven aan de incompetentie van de Raad en de Commissie. Wij grijpen in ieder geval elke gelegenheid aan om de clausule in die zin aan te passen en een handhavingsmechanisme te installeren.

De Arabische Lente heeft andermaal aangetoond dat mensenrechten en het externe beleid van de Unie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het antwoord van de Hoge Vertegenwoordiger en van de Commissie in mei 2011 inzake het nabuurschapsbeleid herhaalt het belang van het respecteren en verdedigen van mensenrechten als 'core business' van de Unie en haar Europees beleid. We laten het niet na daar ook in dit dossier op te hameren.

Het protocol waarvan sprake kan in geen geval geïsoleerd worden behandeld. Het moet m.a.w. herbekeken worden in het ruimere kader van de EU-Israël relaties (artikel 2), in het licht van het Verdrag van Lissabon, meer bepaald artikel 21 (respect voor mensenrechten en coherentie in de externe acties) en van onze (herziene) politiek inzake nabuurschap, die hulp voorwaardelijk maakt en de versterking van de realties tussen de Unie en zijn parnters afhankelijk maakt van de vooruitgang die wordt geboekt inzake politieke hervormingen, democratie en respect voor mensenrechten. Telkens fundamentele pijlers binnen het partnerschap tussen de Europese Unie en haar buren.

Al deze elementen brengen we in rekening om onze positie en onze strategie te bepalen, om zoveel mogelijk op het debat te kunnen wegen en te voorkomen dat het protocol wordt aanvaard, vooral gezien we inzake mensenrechten geen milimeter vooruitgang boeken. We grijpen in elk geval de discussies over het protocol aan om het belang van de mensenrechten opnieuw te benadrukken en de Europese instellingen aan te sporen een ambitieus buitenlands beleid te voeren conform onze fundamentele waarden en rechten.

Van harte,

Bart Staes (Groen)
Lid van het Europees Parlement


*** version française ***

Chère Madame,
Cher Monsieur,


Je vous remercie pour votre courriel attirant mon attention sur les discussions en cours au sein des Commissions du Commerce international et de la Commission des Affaires étrangères au sujet du protocole à l'accord d'association UE-Israël sur l'évaluation de la conformité et de l'acceptation des produits industriels (ACAA).

Ce rapport, gelé en commission du Commerce international depuis l'opération plomb durci à Gaza, est effectivement à nouveau en débat en commissions du Commerce international et des Affaires étrangères. Les Verts au Parlement européen suivent très attentivement ce dossier au sein de ces deux commissions parlementaires. Je peux vous assurer que nous ne partageons pas l'avis de la Commission européenne estimant que ce protocole doit être considéré comme un accord technique en dehors de toute considération politique. Il est à nos yeux primordial de traduire les objectifs de l'Union européenne, promotion et respect des droits de l'homme, dans toutes nos politiques extérieures et d'assurer la cohérence entre les différents domaines de notre action vis-à-vis de nos partenaires. Les positions de mon groupe au Parlement européen sont extrêmement explicites à ce sujet.

Les Verts au Parlement européen demandent depuis de nombreuses années la prise en compte du respect des droits de l'homme telle que stipulée dans les traités mais aussi telle que mentionnée dans les accords d'association à travers leur clause "droits de l'homme et démocratie", considérée juridiquement comme un élément essentiel de l'accord. L'absence de mécanisme de mise en œuvre de cette clause entraîne une incapacité de la part du Conseil et de la Commission de l'appliquer pleinement. Nous ne manquons aucune occasion politique et institutionnelle pour insister sur la révision de cette clause et l'inclusion d'un tel mécanisme.

Le printemps arabe a démontré le caractère indissociable des droits de l'homme avec la politique extérieure de l'Union dans toutes ses composantes. La réponse de la Haute Représentante et de la Commission européenne en mai 2011 dans une communication portant sur la politique de voisinage révisée vise de toute évidence à replacer le respect et la promotion des droits de l'homme au cœur de nos politiques. Nous ne manquons pas d'insister sur l'application dans les faits de cette nouvelle approche.

Le protocole en discussion ne peut en aucun cas être abordé de manière isolée et doit être replacé dans le cadre des relations UE-Israël (article 2) à l' aune des dispositifs du Traité de Lisbonne et en particulier de son article 21 (respect des droits de l'homme et cohérence de son action extérieure) et au regard de notre politique de voisinage révisée qui conditionne l'aide et le renforcement des relations entre l'Union et ses partenaires en fonction des progrès accomplis en matière de réformes politiques, d'approfondissement de la démocratie et de respect des droits de l'homme, facteurs considérés comme piliers fondamentaux du partenariat entre l'Union européenne et ses voisins.

Tous ces éléments seront pris en compte pour définir à la fois notre position et notre stratégie interinstitutionnelle afin de peser au mieux sur ce débat et empêcher l'adoption de ce protocole au vu d'une situation qui ne progresse en rien en termes de respect du droit international. Nous devons utiliser les discussions autour de ce protocole comme levier potentiel pour réaffirmer le caractère intangible des droits de l'homme et s'ancrer dans une approche basée sur leur respect tout en faisant avancer nos institutions vers une politique étrangère ambitieuse conforme à nos principes fondateurs.

Cordialement,

Bart Staes (Groen)
Membre du Parlement Européen

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?