Persberichten

AA
Ronde Tafel - Strijd tegen ontbossing: wat kan de EU doen en wat doet de EU?

De EU bereikte eind 2010 een akkoord over de strijd tegen de handel in illegaal gekapt hout. Geen overbodige luxe als men weet dat de wereldwijde ontbossing in 2008 nog werd geschat op 13 miljoen hectare per jaar en zo de op twee na grootste bron van broeikasemissies vormde. De vraag is wat de EU nu in praktijk kan en zal doen om die strijd tegen (illegale) ontbossing effectiever tegen te gaan. Daarover organiseert Europees parlementslid Bart Staes morgen een seminar in het Europees parlement.

Een keur van internationale en Europese experts zullen uitleg verschaffen over bosbeschermingsprogramma's en beleid als FLEGT, REDD en de Illegal Timber Regulation.

Iedereen is het er over eens dat de strijd tegen illegale houtkap gevoerd moet worden. Niet alleen vanwege het klimaatargument, maar ook vanwege de hiermee verband houdende handel die leidt tot een extreem verlies aan biodiversiteit, tot erosie, tot ondermijning van het bestaan van lokale gemeenschappen, en het de houtproducerende landen 10 à 15 miljoen euro per jaar kost.

De vrijwillige partnerschapsovereenkomsten in het kader van FLEGT, zijn vaak ontoereikend gebleken om de invoer van illegaal in derde landen gekapt hout te voorkomen. Daarom moet duidelijk worden wat er op EU niveau moet veranderen en hoe.

Morgenochtend wordt tegelijkertijd op Batibouw een "sectoraal akkoord ter verhoging van het aandeel van de houtproducten uit duurzaam beheerde bossen" ondertekend. De Belgische Federatie van de Houtinvoerhandel keurde dit akkoord een jaar geleden goed en ondertussen is het in zijn definitieve vorm gegoten. De overeenkomst heeft als doel het aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde bossen op de Belgische markt te verhogen en daarnaast de consument te overtuigen van hout als hernieuwbare grondstof, mits afkomstig uit duurzaam gecertificeerde beheerde bossen

Het verbruik van gecertificeerd hout zal hiermee moeten stijgen van 15% in 2008 tot 35% tegen 2018. Volgens de houtinvoerhandel zal de Federale Regering een financiële bijdrage leveren voor de promotie van dit initiatief.

Wanneer? 1 maart 2011 , 09.00h -12.00h
Waar? Europees Parlement, Zaal 1G3
Wie? Europarlementsleden Bart Staes, Sandrine Bélier, Bas Eickhout en Satu Hassi

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?