AA
Wet ter bescherming van de veiligheid van burgers - vraag E-37/2015

Het Congres van Afgevaardigden heeft de wet ter bescherming van de veiligheid van de burgers goedgekeurd, hoewel de grote meerderheid van de Spaanse samenleving, waaronder de Politievakbond, haar afkeuring had uitgesproken over het wetsontwerp. Wij zijn van mening dat deze wet in strijd is met de beginselen van het recht van vrije vergadering en het recht op vreedzaam protest, zoals vastgesteld in de artikelen 11 en 12 van het Handvest van de grondrechten van de EU, en dat de wet het artikel 49 over het evenredigheidsbeginsel inzake delicten en straffen schendt.

Voorts is het amendement dat de Vreemdelingenwet wijzigt door gebruik te maken van onmiddellijke terugzending in strijd met artikel 18 van het handvest.

Om die redenen veroordelen wij het antidemocratische karakter van de wet en dringen wij er bij de EU op aan dat zij de rechten van haar burgers beschermt.

  1. Vindt de Commissie dat deze wet de voornoemde rechten naleeft
  2. Denkt de Commissie eraan actie te ondernemen om de legalisatie van de "spoedige terugzending", die strijdig is met de internationale en communautaire wetgeving, tegen te gaan?

Antwoord van Commissaris Jouróva

Zoals reeds aangegeven in onze antwoorden op de vragen E-013929/13, E-13763/13, P‑006472/14 en E-011174/14 heeft de Commissie geen algemene bevoegdheid op het gebied van de grondrechten. Volgens artikel 51 van het Handvest van de grondrechten is het handvest gericht tot de lidstaten uitsluitend wanneer zij het EU-recht ten uitvoer brengen. De ordehandhaving in de lidstaten, met inbegrip van de wetgeving inzake politie en de regelgeving inzake demonstraties, waar de Spaanse wet inzake openbare veiligheid betrekking op heeft, behoort tot de nationale bevoegdheden en valt dus niet onder het EU-recht.

Spanje moet net als alle andere lidstaten de grondrechten en fundamentele vrijheden naleven die zijn verankerd in zijn grondwet en in relevante internationale mensenrechteninstrumenten, met name het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Tot deze grondrechten en fundamentele vrijheden behoren ook de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering en het beginsel van evenredigheid van strafbare feiten en straffen. De Commissie heeft er vertrouwen in dat de nationale autoriteiten ervoor zullen zorgen dat hun uit internationale overeenkomsten en nationale wetgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de grondrechten worden nageleefd.

De Commissie voert momenteel een dialoog met Spanje om de situatie in Ceuta en Melilla met betrekking tot personen die zijn aangehouden in verband met onregelmatige grensoverschrijding, aan te pakken. De Commissie volgt de procedure voor de wijziging van de Vreemdelingenwet van nabij en heeft in 2014 haar bezorgdheid geuit over de verenigbaarheid van de initiële versie met de verplichtingen die uit hoofde van het EU-recht met betrekking tot onregelmatige migranten op Spanje rusten. De besprekingen over de betrokken wetgeving zijn nog niet afgerond, en er zijn derhalve nog wijzigingen mogelijk. Zodra de wetgeving is goedgekeurd, zal de Commissie nagaan of deze verenigbaar is met het EU-recht.

 

 

Deze vraag werd gezamenlijk ingediend door volgende parlementsleden: Pablo Iglesias (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL), Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Pablo Echenique (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Ángela Vallina (GUE/NGL), Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), Fabio De Masi (GUE/NGL), Bodil Ceballos (Verts/ALE), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Bart Staes (Verts/ALE), David Borrelli (EFDD), Julia Reda (Verts/ALE), Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Miroslav Poche (S&D), Viktor Uspaskich (ALDE), Helmut Scholz (GUE/NGL), Judith Sargentini (Verts/ALE), Ivo Vajgl (ALDE), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Georgios Katrougkalos (GUE/NGL), Curzio Maltese (GUE/NGL), Laura Ferrara (EFDD), Emmanouil Glezos (GUE/NGL), Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Jordi Sebastià (Verts/ALE), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), Ernest Maragall (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Fernando Maura Barandiarán (ALDE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) en Ignazio Corrao (EFDD)

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?