AA
Schending van het beginsel van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Spanje en van artikel 47 van het Handvest van de grondrechten - schending van artikelen 6 en 47 t/m 49 van het EU-Handvest en van Richtlijn (EU) 2016/343

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-004835/2018
aan de Commissie


Artikel 130 van het Reglement

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Ana Gomes (S&D), Mark Demesmaeker (ECR), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/ALE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Ana Miranda (Verts/ALE), Lynn Boylan (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Bart Staes (Verts/ALE), António Marinho e Pinto (ALDE), Liadh Ní Riada (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL) en Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

Betreft: Schending van het beginsel van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Spanje en van artikel 47 van het Handvest van de grondrechten - schending van artikelen 6 en 47 t/m 49 van het EU-Handvest en van Richtlijn (EU) 2016/343

Uit gelekte e-mailwisselingen tussen rechters in Spanje is gebleken dat zij naar de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging hebben verwezen met onder meer woorden als "verkrachters", "klootzakken", "ongedierte", "besmettelijke ziekte" en "nazi's"               .

Met deze uitspraken worden de beginselen van de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ernstig geschonden, aangezien ze een inbreuk op artikel 47 van het EU-Handvest van de grondrechten vormen.

De Commissie is de hoedster van de Verdragen en heeft onlangs met betrekking tot zowel Hongarije als Polen een voorstel ingediend tot vaststelling van een besluit overeenkomstig artikel 7, lid 1, waarbij zij aangaf dat zij in actie wil komen om de rechtsstaat in Europa te beschermen .

De EU-regels zijn vastgesteld om de grondrechten van verdachten te beschermen. Met artikel 6 van het Handvest wordt het recht op vrijheid en veiligheid gewaarborgd, en met artikelen 47, 48 en 49 het recht op een onpartijdig gerecht, het vermoeden van onschuld, de rechten van de verdediging en het legaliteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel inzake delicten en straffen. Sinds 1 april 2018 zijn door middel van nieuwe regels het recht op een onpartijdig gerecht en het vermoeden van onschuld versterkt (Richtlijn 2016/343) .

  1. Is de Commissie voornemens om een onderzoek te openen naar de bovengenoemde feiten?
  2. Kan de Commissie uitleggen hoe deze e-mailwisselingen tussen Spaanse rechters verenigbaar zijn met de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de eerbiediging van de rechtsstaat in Spanje?
  3. Is onpartijdigheid bij de rechtszaken van Catalaanse politici en leiders van maatschappelijke organisaties, gezien Richtlijn (EU) 2016/343, gewaarborgd in de Spaanse rechtsorde?

Antwoord van Commissaris Jourová

NL
E-004835/2018

Antwoord van mevrouw Jourová
namens de Europese Commissie

(6.12.2018)  

Wat de situatie in Catalonië betreft, brengt de Commissie haar standpunt in herinnering, zoals verwoord tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement op 4 oktober en op 11 oktober 2017. De Commissie heeft uiting gegeven aan haar vertrouwen dat de Spaanse autoriteiten het leiderschap zullen betonen dat nodig is om dit moeilijke proces in goede banen te leiden, met volledige inachtneming van de Spaanse grondwet en de daarin vastgelegde grondrechten van de burgers. Dit standpunt blijft onverminderd geldig.

De Commissie hecht zeer veel belang aan het recht op een eerlijk proces in strafzaken. De Europese Unie heeft tot op heden zes richtlijnen inzake procedurele rechten aangenomen, met inbegrip van Richtlijn (EU) 2016/343 betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn . De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de in die richtlijnen vastgestelde rechten van alle verdachten en beklaagden volledig worden gerespecteerd.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?