AA
Vrijlating van de Turkse dienstweigeraar op grond van gewetensbezwaren en mensenrechtenactivist Halil Savda - parlementaire vraag E-3783/2012

Ingediend door Nikos Chrysogelos (Verts/ALE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Bart Staes (Verts/ALE), Franziska Keller (Verts/ALE), Heide Rühle (Verts/ALE) en Satu Hassi (Verts/ALE).

Op 24 februari 2012 werd Halil Savda krachtens artikel 318 van het Turkse Strafwetboek gearresteerd om een gevangenisstraf van honderd dagen uit te zitten wegens "het aanzetten tot dienstweigering". Op 1 augustus 2006 had hij zich publiekelijk solidair verklaard met de Israëlische gewetensbezwaarden Itzik Shabbat en Amir Pastar, die werden gevangengezet omdat ze weigerden deel te nemen aan de Israëlische oorlog in Libanon. In juni 2008 werd Halil Savda hiervoor veroordeeld. Dit vonnis werd bevestigd door het Hoger Hof van Beroep in november 2010 en werd hem in februari 2011 medegedeeld. Dit is niet de eerste keer dat Halil Savda ten gevolge van gewetensbezwaren in de cel beland. Gedurende een periode van vijf jaar heeft hij in totaal 17 maanden in een militaire gevangenis gezeten omdat hij in 2004 op grond van gewetensbezwaren weigerde zijn militaire dienstplicht te vervullen. In 2008 concludeerde de VN-werkgroep inzake willekeurige detentie dat deze gevangenisstraffen willekeurig waren (Advies 16/2008). Er hangt Halil Savda nog een gevangenisstraf van zes maanden boven het hoofd die in juni 2010 werd uitgesproken voor het schenden van artikel 318 en die momenteel door het Hoger Hof van Beroep wordt behandeld, en daarnaast lopen er krachtens artikel 318 nog enkele andere zaken tegen hem.

Overwegende dat: het recht op dienstweigering op grond van gewetensbezwaren door de Raad van Europa wordt gesteund sinds 1967, toen een eerste resolutie over dit onderwerp door de Parlementaire Vergadering werd goedgekeurd; en dat de erkenning van dit recht later een vereiste werd voor landen die tot de organisatie wensen toe te treden; het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak Bayatyan v. Armenië recentelijk erkende dat het recht op dienstweigering op grond van gewetensbezwaren gegarandeerd wordt door artikel 9 van het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens, dat vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst beschermt.

Wij vragen de Commissie het volgende: Wat zal zij doen om de rechten van dienstweigeraars op grond van gewetensbezwaren in Turkije te vrijwaren en de vrijlating van Halil Savda te bewerkstelligen? Zal de Commissie, gezien het EU-acquis en de toetredingsvereisten voor Turkije, vragen om de intrekking van artikel 318 van het Turkse Strafwetboek aangezien dat het recht op vrije meningsuiting schendt, dat eveneens gegarandeerd wordt door artikel 10 van het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens en artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, waarvan Turkije een ondertekenende partij is?

***
ANTWOORD VAN COMMISSARIS FÜLE (op 5 juni 2012)

De Commissie is op de hoogte van de door de geachte Parlementsleden genoemde zaak en van de uitspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens.

De Commissie heeft de zaak met de Turkse autoriteiten besproken en volgt deze nauwlettend. Halil Savda werd op 13 april 2012 voorwaardelijk in vrijheid gesteld overeenkomstig de recente wijziging van de wet op voorwaardelijke invrijheidstelling, waarbij de drempel voor voorwaardelijke invrijheidstelling is verlaagd.

Turkije is een kandidaat-lidstaat die met de EU over toetreding onderhandelt en moet derhalve de grondrechten en fundamentele vrijheden van al zijn burgers waarborgen zoals bepaald in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de mens.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?