AA
Online huur van auto's en verborgen kosten voor consumenten

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000108/2019

aan de Commissie

Artikel 130 van het Reglement

Bart Staes (Verts/ALE)
 

Betreft: Onlinehuur van auto's en verborgen kosten voor consumenten

Vaak worden klanten die een auto willen huren geconfronteerd met onverwachte kosten. Dat is historisch zo en gebeurt vandaag de dag nog steeds. Er zijn al stappen ondernomen zoals het oprichten van de European Car Rental Conciliation Service (ECRCS) waar klanten terechtkunnen met klachten. Bovendien kan ECRCS bemiddelen tussen enerzijds de klant en anderzijds een aangesloten verhuurbedrijf. Lidmaatschap van het ECRCS is vrijwillig.
 

Vandaag verlopen boekingen van auto's vaker online en dat brengt unieke uitdagingen met zich mee. Zo gebeurt het dat mensen uiteindelijk meer moeten betalen dan wat hun werd beloofd. Bijvoorbeeld door meer geld te vragen bij het ophalen van de auto, waardoor de consument in een positie gedwongen wordt waarbij ze niet kunnen weigeren, anders krijgen ze de auto niet mee. Soms gaat het echt om buitensporige kosten en betaalt de consument een veelvoud van wat hun oorspronkelijk aangeboden werd.
 

1) Voorziet de Commissie in de toekomst initiatieven zoals een verplicht handvest voor alle verhuurbedrijven die actief zijn in Europa met duidelijke en bindende regels? Indien er initiatieven gepland zijn: welke zijn dat en is er al vooruitgang geboekt?

2) Heeft de Commissie plannen om maatregelen te nemen, in het bijzonder wat betreft het online boeken van huurauto's?

 

Antwoord van Commissaris Jourová

 

NL

E-000108/2019

Antwoord van mevrouw Jourová

namens de Europese Commissie

(13.3.2019)

 

 

In januari 2017 hebben de vijf grootste autoverhuurbedrijven toegezegd om zich in te zetten voor een transparante prijsstelling, voor meer duidelijkheid over de voorwaarden, onder meer inzake verzekeringspolissen, aansprakelijkheid en tankmogelijkheden, en voor meer billijkheid bij de afhandeling van vermeende gevallen van schade aan voertuigen. Misleiding van de consument op het gebied van de prijzen en essentiële kenmerken van de aangeboden diensten is verboden op grond van de richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken  (2005/29/EG). De consumenteninstanties hebben een uitvoerige toelichting over de transparantievereisten in de autoverhuursector gepubliceerd. Leaseurope, een overkoepelend orgaan dat zowel de lease- als de autoverhuursector in Europa vertegenwoordigt, heeft nieuwe richtsnoeren voor de sector gepubliceerd, in overeenstemming met de aanbevelingen van de nationale consumenteninstanties.

 

Zoals de Commissie in haar antwoord op de schriftelijke vragen E-006177/2018, E-006037/2018 en E-006196/2018 heeft opgemerkt, is op de autoverhuurmarkt een groot aantal spelers actief (niet alleen de autoverhuurbedrijven zelf maar ook franchisenemers en tussenpersonen) en wordt de handhaving daardoor bemoeilijkt.  Elk van die partijen zou de consument op een duidelijke manier moeten informeren over de bovengenoemde kwesties. De nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de consumentenwetgeving, nemen regelmatig maatregelen tegen bedrijven die de wetgeving inzake consumentenbescherming overtreden, en delen die informatie onderling en met de Commissie.

 

Daarom is het belangrijk dat consumenten die problemen ondervinden met hun huurauto, een klacht indienen bij de bevoegde instanties in hun land, zodat deze instanties hun werk kunnen doen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?