AA
VP/HR - de scheidingsmuur van Israël in Palestina: de rechtmatigheid van EU-financiering voor het beveiligingsbedrijf Elbit - vraag 1123/2016


De Israëlische ngo B'Tselem heeft ons op de hoogte gesteld van het Israëlische plan om de bouw van de illegale scheidingsmuur in de bezette Palestijnse gebieden te hervatten; inwoners hebben posters aangetroffen waarop het voornemen wordt aangekondigd om grote stroken land te confisqueren met het oog op de bouw van de muur. Hoewel de EU-Raad zich herhaaldelijk heeft uitgesproken tegen de Israëlische muur waarmee wederrechtelijk een aanzienlijk deel van de Palestijnse gebieden wordt geannexeerd, lijkt niets de Israëlische regering te stoppen.
Nog meer zorgen baart ons evenwel de wetenschap dat Europees belastinggeld, in het kader van het Horizon 2020-programma van de EU, wordt gebruikt om juist dat bedrijf te financieren dat verantwoordelijk is voor de bewakingssystemen van de muur: Elbit Systems.
1.    Welke praktijken van passende zorgvuldigheid ten aanzien van de mensenrechten gelden voor de Horizon 2020-financiering voor Elbit Systems?
2.    Hoe verenigt de hoge vertegenwoordiger de bepalingen van het EU-adviesorgaan voor het bedrijfsleven die in 2013 door de Raad van de EU zijn onderschreven en waarin wordt afgeraden om zaken te doen in de Israëlische nederzettingen met het feit dat de EU het belangrijkste beveiligingsbedrijf van de scheidingsmuur financiert - een muur waarmee Palestijnse landbouwgrond wordt geconfisqueerd, Palestijnse dorpen worden geïsoleerd, illegale Israëlische nederzettingen met elkaar worden verbonden en het internationaal recht overduidelijk wordt geschonden en de tweestatenoplossing in gevaar wordt gebracht?

ANTWOORD VAN VICE-VOORZITTER MOGHERINI

De deelname van Israëlische entiteiten aan Horizon 2020 voldoet aan de in juni 2013 vastgestelde "Richtsnoeren betreffende de mogelijkheid van Israëlische entiteiten en hun activiteiten in de door Israël sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor subsidies, prijzen en financieringsinstrumenten die na 2014 met EU-middelen worden gefinancierd". Hoewel in de richtsnoeren wel is bepaald waar een entiteit moet zijn gevestigd en waar de projectactiviteiten moeten worden verricht, hebben zij geen betrekking op kwesties zoals de aard van de deelnemende entiteiten (entiteiten die militaire of handelsactiviteiten uitoefenen, zijn niet uitgesloten van deelname). Er is geen rechtsgrond om entiteiten/projectpartners te weren indien zij militaire activiteiten verrichten in een ander kader dan Horizon 2020-acties. In deze context vallen de activiteiten van Israëlische entiteiten die plaatsvinden buiten het kader van de concrete geplande activiteiten van Horizon 2020, niet onder de richtsnoeren.

Bovendien onderlijnt artikel 19, lid 2, van de Horizon 2020-verordening dat alle verrichte activiteiten zich exclusief moeten richten op civiele toepassingen. Er werden verschillende mechanismen gecreëerd om te voorkomen dat EU-middelen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met het internationale recht en de mensenrechten, waaronder een ethische toetsing van de projectvoorstellen door onafhankelijke experts en een beoordeling op mogelijk tweeërlei gebruik, overeenkomstig het toepasselijke Europese, nationale en internationale recht, met inbegrip van het Europees Handvest van de grondrechten.

De gemeenschappelijke boodschappen met het oog op de bewustmaking van EU-burgers en -ondernemingen aangaande hun betrokkenheid bij financiële en economische activiteiten in de nederzettingen zijn een andere kwestie, aangezien zij handelen over de mogelijke juridische en economische risico's die voortvloeien uit activiteiten in de nederzettingen.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?