AA
Steun aan nationale parken in DRC - schriftelijke vraag E-2817/10

Eind maart 2010 ondertekenden de EU en de Democratische Republiek Congo vier subsidiecontracten in het kader van het bosbeheer en de bescherming van de biodiversiteit. De nationale parken van Virunga, Garamba, Salonga en Upemba krijgen samen 20 miljoen euro voor het ecologisch beheer van de parken, de verbetering van hun infrastructuur, de strijd tegen stropers en het ondersteunen van personeel.

Kan de Commissie meer duidelijkheid verschaffen over de mechanismen die in de overeenkomsten zijn voorzien om er voor te zorgen dat dit geld in goede handen komt en goed zal worden besteed?


***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS PIEBALGS (op 3 juni 2010)

De steun voor de nationale parken is een onderdeel van het „project ter ondersteuning van het nationale beleid inzake bosbehoud, bosbeheer en biodiversiteit” van het 10e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). Dit programma behelst een onderdeel bosbehoud en een onderdeel opleiding bosbeheer, die beide zijn opgenomen in het programma van de Congolese overheid en die in de lijn liggen van eerdere initiatieven van de Europese Commissie ter zake, en daarop een aanvulling vormen.

Wat het onderdeel bosbehoud betreft, krijgen vier ngo-partners van het Congolese Instituut voor natuurbehoud (Institut pour la Conservation de la Nature — ICCN) via subsidiecontracten rechtstreeks verantwoordelijkheid voor de uitvoering van bepaalde acties in het kader van het project. De keuze van de begunstigden is gebeurd op basis van technische overwegingen en overwegingen inzake financiële betrouwbaarheid, welke gebaseerd zijn op de kennis die wij hebben van de betrokken organisaties waarmee wij al jaren samenwerken. De technische en administratieve bepalingen die het kader van deze subsidiecontracten vormen, voorzien in een aantal toezichtsmechanismen die het goede verloop van het project moeten garanderen.

Allereerst is een stuurgroep geïnstalleerd die toezicht houdt en voor de activiteiten in het kader van het project de grote krachtlijnen goedkeurt. De stuurgroep van het project komt viermaal per jaar bijeen en bestaat uit een afgevaardigde van de Congolese regering, vertegenwoordigers van de bij het project betrokken scholen en universiteiten en een afgevaardigde van de Europese Commissie, die de status van waarnemer heeft.

Voorts komt tweemaal per jaar een follow-up-comité bijeen om de acties op elkaar af te stemmen. Met het oog op de dagelijkse follow-up en het betrekken van de omwonenden bij het beheer van het project, is in elk beschermd gebied ook een lokale coördinatiegroep opgericht.

Daarenboven geschiedt de interne follow-up door middel van technische en financiële verslagen, die overeenkomstig de regels van de Europese Commissie door de met de uitvoering belaste ngo's worden opgesteld. Deze verslagen moeten worden goedgekeurd voordat de verschillende tranches van de subsidie conform de contractbepalingen worden uitbetaald. De Commissie behoudt zich tevens het recht voor, van de begunstigden voor bepaalde deelaspecten de overlegging van specifieke verslagen te verlangen.

Het projectbudget voorziet ook in middelen voor evaluaties en audits. Er vindt een halfwegevaluatie en een eindevaluatie plaats. De Commissie stelt voorts, overeenkomstig de regels van de Europese Unie inzake overheidsopdrachten, een te goeder naam en faam bekend staande externe auditor/accountant aan om de in het kader van het project gedane uitgaven te superviseren en de rekeningen om de zes maanden te controleren. Het betrokken ministerie zorgt voor de interne controle op de beheersactiviteiten. In dit verband valt het project tevens onder het bewakingsprogramma (ROM) voor buitenlandse hulp, dat de Commissie heeft ingesteld in het kader van de controlemissies door onafhankelijke consultants.

Daarenboven zal de delegatie van de EU geregeld bezoeken ter plaatse afleggen om toe te zien op het goede verloop van het project.

De hierboven beschreven regelingen moeten garanderen dat de ter beschikking gestelde middelen conform de financieringsbesluiten worden besteed.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?