AA
Detentie van niet-begeleide kinderen in politiecellen in Griekenland

Betreft: Detentie van niet-begeleide kinderen in politiecellen in Griekenland

Human Rights Watch meldt dat eind december 2017 in Griekenland 54 niet-begeleide kinderen in politiecellen of detentiecentra voor migranten werden vastgehouden . Uit hun onderzoek bleek dat deze kinderen leefden in "onhygiënische omstandigheden, vaak met volwassenen die geen familie zijn" en dat zij mogelijk "blootgesteld waren aan misbruik en mishandeling door de politie".

De detentie van kinderen is in strijd met de internationale mensenrechtenwetgeving , zo stelt ook de VN-werkgroep inzake willekeurige detentie, het VN-comité voor de rechten van het kind en de speciale VN-rapporteur inzake foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. 

In artikel 6 van Verordening (EG) nr. 604/2013 wordt bepaald dat de lidstaten nauw met elkaar moeten samenwerken, terdege rekening moeten houden met de mogelijkheden tot gezinshereniging en, in het geval van niet-begeleide minderjarigen, "zo spoedig mogelijk passende maatregelen moeten nemen voor het identificeren van de gezinsleden, broers en zussen of verwanten van de niet-begeleide minderjarige op het grondgebied van de lidstaten".

Is de Commissie op de hoogte van deze situatie en zo ja, welke stappen denkt zij te ondernemen om alternatieve maatregelen voor detentie te steunen, de gezinshereniging met familieleden in Griekenland te bespoedigen en te zorgen voor de veilige verplaatsing van niet-begeleide asielzoekende kinderen, ook als zij geen familiebanden hebben?

Antwoord van de Commissie

E-001400/2018
Antwoord van de heer Avramopoulos
namens de Commissie
(7.6.2018)

De bescherming van kinderen is een centrale prioriteit van het migratiebeleid van de EU. Het EU-recht bepaalt dat administratieve detentie, onder andere in de vorm van beschermende hechtenis, enkel mag worden toegepast als laatste redmiddel, in uitzonderlijke omstandigheden, wanneer strikt noodzakelijk en voor een zo kort mogelijke periode. De hechtenis mag nooit in gevangenissen plaatsvinden. De Commissie benadrukte onlangs het aanhoudende gebrek aan adequate huisvesting voor niet-begeleide minderjarigen op de eilanden en het vasteland. Zij stelde ook dat de Griekse autoriteiten het proces om, met behulp van financiële steun van de EU, 2 000 extra opvangplaatsen in Griekenland te creëren, moeten versnellen, en dat in alle hotspots in Griekenland kinderbeschermingsteams zijn aangesteld en deze teams opleiding krijgen.  Gezien het bovenstaande moeten de nationale autoriteiten ervoor zorgen dat er passende alternatieven voor de administratieve bewaring van migrerende kinderen beschikbaar en toegankelijk zijn. De EU stelt middelen ter beschikking om dit doel te ondersteunen.

Volgens informatie van de Griekse asieldienst  werden in 2017 9 168 verzoeken voor Dublinoverdrachten om redenen van gezinshereniging en afhankelijkheid en om humanitaire redenen naar andere lidstaten verstuurd, en vonden er 4 758 overdrachten plaats, onder meer van niet-begeleide minderjarigen, tegenover 4 912 verzoeken en 962 overdrachten in 2016. De Commissie blijft de situatie volgen en heeft benadrukt dat de capaciteit van de Griekse asieldienst, waaronder de Griekse Dublineenheid, verder moet worden verbeterd, om de activiteiten te verbeteren en hun duurzaamheid te garanderen.

Wat betreft herplaatsing vanuit Griekenland werden 21 999 personen, waaronder 546 niet-begeleide minderjarigen, vanuit Griekenland naar andere lidstaten overgedragen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?