AA
Omgevingslawaai: hoge pieptonen en lage bromtonen - vraag E-1330/2016

In het kader van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) houdt de Commissie momenteel een publieke consultatie over de toepassing van Richtlijn 2002/49/EG over omgevingslawaai. Nochtans zou deze (volgens schriftelijke vraag E 005149/2009) reeds in 2011 zijn herzien. De gezondheidsrisico's van omgevingslawaai worden nog te vaak onderschat. Het zijn vaak hoge en lage frequenties die door een aanzienlijk deel van de bevolking wel degelijk worden waargenomen en hinder veroorzaken voor de gezondheid .
Ook de Wereldgezondheidsorganisatie blijft wijzen op de gevaren van lawaai.
Is de Commissie van plan het toepassingsgebied van de richtlijn uit te breiden naar lage bromtonen en hoge pieptonen (bijvoorbeeld van kattenverjagers als Mosquito), waarover ons regelmatig klachten bereiken?

Antwoord van Commissaris Vella

De Commissie is zich terdege bewust van de schadelijke gevolgen van lawaai. In dit verband volgt de Commissie de lopende herziening van de Environmental Noise Guidelines for the European Region, onder leiding van het Regionaal Bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), van nabij en draagt zij hieraan bij. In het verslag van de WHO, dat naar verwachting eind 2016 zal worden bekendgemaakt, zal de stand van zaken van het onderzoek naar de gezondheidseffecten van lawaai worden voorgesteld.

Bovendien is de Commissie, via de regelgevingsprocedure met toetsing, onlangs van start gegaan met de herziening van bijlage III bij Richtlijn 2002/49/EG (1), waarin een methodologie voor de bepaling van de schadelijke effecten van lawaai op de gezondheid zal worden opgenomen. Deze methodologie, die zal voortbouwen op de bewijzen uit het bovengenoemde WHO-verslag, zal een goed inzicht verschaffen in de gevolgen van lawaai op de gezondheid van de EU-burger.

Het geachte Parlementslid wijst er terecht op dat laagfrequente bromtonen en hoogfrequente tonen buiten het toepassingsgebied van de richtlijn vallen, die meer specifiek betrekking heeft op lawaai dat door het vervoer en de industrie wordt veroorzaakt. Hoewel de evaluatie van de richtlijn die momenteel in het kader van het programma voor gezonde regelgeving van de Commissie wordt uitgevoerd, retrospectief is, wordt ook de relevantie ervan beoordeeld en wordt nagegaan in hoeverre de doelstellingen van de richtlijn zijn verwezenlijkt. Het evaluatieproces, dat onder meer bestaat uit een uitvoerige raadpleging van de belanghebbenden en een lopende openbare raadpleging, zal naar verwachting eind 2016 worden afgerond. Na afloop van het evaluatieproces kan de Commissie wijzigingen aan de richtlijn overwegen.

(1) PB L 189 van 18.7.2002, blz. 12-25.
      

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?