AA
Misbruik van het Europees aanhoudingsbevel door Spanje

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000746/2018
aan de Commissie


Betreft: Misbruik van het Europees aanhoudingsbevel door Spanje

Op 5 december 2017 trok het Spaanse hooggerechtshof het Europees aanhoudingsbevel in dat op 3 november 2017 tegen de president van Catalonië, Carles Puigdemont, en vier ministers van zijn regering was uitgevaardigd; een besluit zonder precedent.

Op 6 december 2017 maakte de Spaanse regering haar voornemen bekend om bij de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken een voorstel voor het wijzigen van de regels betreffende het Europees aanhoudingsbevel in te dienen.

Het intrekken van het Europees aanhoudingsbevel was een tactische zet met als doel het voorkomen van een nederlaag in een Belgische rechtbank, wetende dat bij de strafrechtprocedure tegen Carles Puigdemont en zijn collega's in Spanje meerdere grondrechten waren geschonden en dat het Belgische recht de aanklachten "rebellie" en "staatsondermijning" niet kent.

Op 22 januari 2018 gaf Carles Puigdemont een persconferentie in Denemarken en de rechter van het Spaanse hooggerechtshof weigerde om politieke redenen een nieuw aanhoudingsbevel uit te vaardigen.

Is de Commissie van oordeel dat een dergelijk misbruik van het Europees aanhoudingsbevel het wederzijds vertrouwen tussen de justitiële autoriteiten van de lidstaten kan beïnvloeden en de doeltreffendheid ervan kan aantasten?

Op 8 december 2017 heeft commissaris Věra Jourová verklaard dat het kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel - anders dan de Spaanse minister beweert - niet hoeft te worden gewijzigd. Het opportunistische gebruik ervan werpt ook de vraag op of het mogelijk moet zijn naar believen een Europees aanhoudingsbevel uit te vaardigen of in te trekken.

Hoe denkt de Commissie het opportunistisch gebruik van het Europees aanhoudingsbevel in de toekomst te voorkomen?


Antwoord van Commisaris Jourová

E-000746/2018


Het Europees aanhoudingsbevel (EAB) is een volledig gerechtelijke procedure die gebaseerd is op de specifieke omstandigheden van elk afzonderlijk geval. 

Bijgevolg is het noch de Commissie noch de overheidsinstanties van de lidstaten toegestaan tussenbeide te komen of invloed uit te oefenen met betrekking tot beslissingen van de Spaanse of de Belgische gerechtelijke instanties inzake het EAB dat op 3 november 2017 tegen de heer Puigdemont en andere ministers is uitgevaardigd en op 5 december 2017 is ingetrokken.

De Commissie heeft in 2017 een handboek  met belangrijke richtsnoeren voor de nationale gerechtelijke instanties gepubliceerd om het gebruik van dit instrument te faciliteren. Zij zal ook doorgaan met het organiseren van vergaderingen met deskundigen om ervoor te zorgen dat het kaderbesluit in alle lidstaten ten uitvoer wordt gelegd.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?