AA
Kerninitiatief Europees platform tegen armoede (Parlementaire Vraag P-3649/2010)

Ricardo Petrella zei ooit: "Laat ons de armoede onwettig verklaren zoals in de 19de eeuw de slavernij onwettig is verklaard".
In de EU 2020-strategie vinden we vandaag een van de zeven kerninitiatieven terug die relateert aan de strijd tegen armoede. Het "Europees platform tegen armoede" moet de sociale en territoriale cohesie versterken, zodat iedereen kan delen in de groei en de werkgelegenheid en zodat mensen die te kampen hebben met armoede en sociale uitsluiting, een menswaardig bestaan kunnen opbouwen en actief kunnen deelnemen aan de samenleving.
Hoe denkt de Commissie dit Europees platform te concretiseren? Welke sterke, afdwingbare instrumenten en/of maatregelen stelt de Commissie daartoe voor en binnen welke tijdsspanne?
Acht de Commissie het haalbaar om armoede onwettig te verklaren en grondrechten ook daadwerkelijk afdwingbaar te maken? Waarom niet? Indien wel, welke stappen moeten hiervoor gezet worden?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS ANDOR op 23 juni 2010

De Commissie deelt de wens van het geachte Parlementslid om de voordelen van groei en werkgelegenheid voor iedereen toegankelijk te maken en streeft ernaar dat mensen die te kampen hebben met armoede en sociale uitsluiting een menswaardig bestaan kunnen leiden en actief kunnen participeren in de samenleving. Deze wens wordt in de doelstelling "inclusieve groei" van de Europa 2020-strategie weerspiegeld.

In dit verband stelde de Commissie het kerninitiatief "Europees platform tegen armoede" voor om de problematiek omtrent armoede en uitsluiting actueel te houden en centraal te plaatsen in het politieke debat. Het platform zal van cruciaal belang zijn bij de instandhouding van het engagement voor het bestrijden van armoede en het bevorderen van participatie in de arbeidsmarkt en de samenleving. Het heeft ook ten doel een nieuwe impuls te geven aan de beleidscoördinatie in het kader van de open coördinatiemethode voor sociale uitsluiting en sociale bescherming, en probeert meer belanghebbenden aan te moedigen om hieraan deel te nemen zodat kwesties op alle niveaus (Europees, regionaal en lokaal) doeltreffender kunnen worden afgehandeld.

Het platform zal ook een grotere participatie vergemakkelijken tussen de beleidsterreinen die een duidelijke weerslag op armoede en uitsluiting hebben, zoals gezondheid, migratie, onderwijs, financiële inclusie en de digitale agenda. Deze beleidsoverschrijdende aanpak maakt het mogelijk om doeltreffender gebruik te maken van de EU-fondsen die ter ondersteuning hiervoor beschikbaar zijn.

Voor de eerste keer heeft de Raad een EU-doelstelling voor de vermindering van het aantal mensen die in armoede en sociale uitsluiting dreigen te leven (met ten minste 20 miljoen tegen 2020) goedgekeurd. Het doel en de ondersteunende indicatoren zullen fungeren als basis voor het bepalen van nationale doelen. Dergelijke doelstellingen vormen een solide grondslag voor het engagement om armoede te bestrijden, de resultaten te monitoren en verantwoordingsplicht te versterken.

Tot slot moet worden opgemerkt dat financiële hulpmiddelen ter bestrijding van armoede en ter ondersteuning van individuen, met name door socialezekerheids- en minimuminkomensregelingen, hoofdzakelijk een bevoegdheid van de lidstaten is; er bestaat geen rechtsgrondslag voor EU-maatregelen om armoede onwettig te verklaren zoals door het geachte Parlementslid wordt voorgesteld.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?