AA
Maatregelen ter ondersteuning van lidstaten met langdurige werkloosheid en jeugdwerkloosheid boven het eurozonegemiddelde


Betreft: Maatregelen ter ondersteuning van lidstaten met langdurige werkloosheid en jeugdwerkloosheid boven het eurozonegemiddelde

Volgens Eurostat liggen de langdurige werkloosheid en de jeugdwerkloosheid in ten minste tien lidstaten boven het eurozonegemiddelde. In zeven landen ligt de langdurige werkloosheid (als percentage van de totale werkloosheid) 4 à 23 % hoger dan het eurozonegemiddelde (49,7 %), hetgeen op een mogelijk permanente trend wijst. Om deze trends tegen te gaan, hebben de Griekse viceminister van Arbeid, mevrouw Antonopoulou, en de Luxemburgse minister van Arbeid, de heer Schmit, de volgende maatregelen voorgesteld tijdens de vergadering van de Commissie werkgelegenheid van het Parlement van 30 augustus 2017:

  • in het kader van het stabiliteits- en groeipact van de EU de financiële middelen niet meerekenen die zijn toegewezen aan programma's om hoofdzakelijk door een actief arbeidsmarktbeleid en onder meer door banen te scheppen in landen met een werkloosheidspercentage boven het eurozonegemiddelde werklozen te ondersteunen, te investeren in menselijk kapitaal en de potentiële groei kracht bij te zetten;
  • ten minste 5 % van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) toewijzen aan dergelijke programma's, waarbij de bijdrage indien nodig de grens van 50 % van het vereiste totaalbedrag mag overschrijden vanwege de uitzonderlijke nadelen die deze landen ondervinden.

Verscheidene landen (Spanje, Portugal, Italië, Slovenië) en verscheidene EP-leden ondersteunen deze voorstellen, en desbetreffende vragen zullen de heer Juncker en de bevoegde leden van de Commissie worden gesteld. Wat wil de Commissie doen om de dialoog te bevorderen en in deze richting actie te ondernemen?

Antwoord van mevrouw Thyssen namens de Commissie (18.4.2018)

Alle uitgaven moeten adequaat worden gefinancierd om houdbare overheidsfinanciën te waarborgen. De lidstaten kunnen prioriteiten vaststellen voor hun uitgaven, met inachtneming van het stabiliteits- en groeipact. Het kan lidstaten worden toegestaan van hun middellangetermijndoelstelling of van het aanpassingstraject in die richting af te wijken, onder de voorwaarden die in het Gemeenschappelijk overeengekomen standpunt over flexibiliteit binnen het stabiliteits- en groeipact zijn uiteengezet, bijvoorbeeld bij de uitvoering van grote structurele hervormingen, met inbegrip van arbeidsmarkthervormingen . Bovendien worden noodzakelijke begrotingsinspanningen vastgesteld in structurele termen die rekening houden met de economische cyclus. 

De Europese pijler van sociale rechten, die is afgekondigd op 17 november 2017, zal worden ondersteund door EU-investeringen in menselijk kapitaal en sociale samenhang, met name via het Europees Sociaal Fonds en andere structuur- en investeringsfondsen van de EU. Bovendien heeft de Commissie onlangs voorstellen  voor nieuwe begrotingsinstrumenten gedaan om convergentie en structurele hervormingen, waaronder arbeidsmarkthervormingen, te ondersteunen. Daarnaast zal het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief jongeren in de zwaarst getroffen regio's blijven ondersteunen door een uitbreiding van de middelen voor 2017-2020 met 1,2 miljard EUR. Ook zijn in het kader van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) financieringsinstrumenten ontwikkeld om sociaal ondernemerschap, duurzame werkgelegenheid en sociale innovatie te ondersteunen en de werkgelegenheidsdoelstellingen voor jongeren te integreren. Hoewel dit fonds vraaggestuurd is en geen sectorale quota oplegt, erkent de Commissie dat investeren in menselijk kapitaal de belangrijkste prioriteit is.

In mei 2018 zal de Commissie haar voorstellen voor het meerjarig financieel kader voor de periode na 2020 indienen. Tijdens de voorbereiding van de nieuwe EU-begroting zal een open debat worden gevoerd over de beste manier om EU-instrumenten te ontwikkelen ter bestrijding van hoge langdurige en jeugdwerkloosheid.
 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?