AA
Gebrekkige handhaving van de verordening inzake voedings‐ en gezondheidsclaims voor levensmiddelen

De gedachte achter Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings‐ en gezondheidsclaims voor levensmiddelen is dat consumenten niet misleid moeten worden omtrent de daadwerkelijke aard van een product en, met name, dat levensmiddelen niet gezonder moeten worden voorgesteld dan ze in feite zijn.

Met dit doel voor ogen wordt de Commissie in artikel 4 van deze verordening verplicht om ten laatste op 19 januari 2009 specifieke voedingsprofielen op te stellen, inclusief voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor het gebruik van voedings‐ en gezondheidsclaims met betrekking tot levensmiddelen en/of categorieën levensmiddelen.

Sinds de inwerkingtreding van de verordening is er evenwel niets gebeurd. En dat  terwijl consumentenorganisaties regelmatig op de voorkant van verpakkingen van levensmiddelen met een hoog gehalte aan zout, suikers en ongezonde vetten prominent de hier bedoelde claims aantreffen. Dit geldt met name voor levensmiddelen voor kinderen, zoals ontbijtgranen, snacks en graanrepen.

In februari 2015 gaf de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de start voor de toepassing van een Europees model voor voedingsprofielen, dat pan-Europese, op specifieke categorieën toegespitste criteria voor het beperken van op kinderen gerichte marketing bevat.

1. Wat vindt de Commissie van de richtsnoeren van de WHO, en is de Commissie van plan voor te stellen dit model officieel over te nemen?

2. Wat is, rekening houdend met het feit dat er nu dus WHO-richtsnoeren bestaan en ook met het feit dat de door artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1924/2006 verplicht gestelde voedingsprofielen al zes jaar op zich laten wachten, het tijdschema voor het opstellen van voedingsprofielen, en wanneer mogen we ontwerpmaatregelen op dit gebied tegemoet zien?

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

1. De Commissie heeft nota genomen van het model voor voedingsprofielen dat is ontwikkeld door het Regionaal Bureau voor Europa van de WHO. Dit model voor voedingsprofielen is specifiek ontworpen voor gebruik door overheden met als doel de marketing van levensmiddelen bij kinderen te beperken. Het doel van de voedingsprofielen als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1924/2006(1) is anders, namelijk het regelen van het gebruik van voedings‐ en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. Er is geen voornemen om het model voor voedingsprofielen van de WHO op Europees niveau te bekrachtigen.

2. Gezien de grote politieke belangstelling die is gewekt door de voedingsprofielen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1924/2006 en de intensieve discussie die heeft plaatsgevonden, kon de in deze verordening voorziene deadline niet worden gehaald. De Commissie beoordeelt momenteel wat de beste vervolgstappen zijn om de doelstellingen uit de verordening te bereiken binnen haar algehele gezondheidsbeleid en met het oog op het beleid voor betere regelgeving van de Commissie; een besluit over de vervolgstappen kan worden genomen zodra het eindresultaat van deze beoordeling bekend is.

(1) PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?