AA
Fietsenverbod in Europese treinen - vraag 10116/2015

Bijna tien jaar na de aanneming van Verordening (EG) nr. 1371/2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer voldoen veel spoorwegmaatschappijen nog steeds niet aan artikel 5 inzake het meenemen van fietsen in de trein.

Zo is het in de meeste hogesnelheidstreinen die Europa doorkruisen nog steeds niet mogelijk een fiets mee te nemen, terwijl het fietstoerisme in heel Europa toeneemt.

Onder treinfabrikanten heerst de tendens om nieuwe treinen te bouwen op een modulaire wijze. Hierdoor kunnen de spoorwegmaatschappijen treinen gemakkelijk aan hun wensen aanpassen. Door gebruik te maken van schaalvoordelen kunnen Europese treinen worden aangepast om kostenefficiënt vervoer van fietsen mogelijk te maken.

Zal de Commissie de lidstaten aansporen bepalingen inzake fietsen op te nemen in hun openbare aanbestedingen (wat tot nu toe niet het geval is geweest voor hogesnelheidstreinen), of in de context van contracten in het openbaar bestuur?

Zal de Commissie andere maatregelen nemen om de volledige tenuitvoerlegging van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1371/2007 door de Europese spoorwegmaatschappijen te waarborgen?

 

Antwoord van Commissaris Bulc

De Commissie verwijst het geachte Parlementslid naar haar antwoord op schriftelijke vraag E-2656/2012. Zoals in dat antwoord is opgemerkt, worden spoorwegondernemingen door de huidige formulering van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1371/2007 niet aangemoedigd om fietsen aan boord van treinen te accepteren, maar wordt in dat artikel veeleer bepaald onder welke voorwaarden passagiers hun fiets op de trein moeten kunnen meenemen.

Op 3 juli 2015 heeft de Commissie interpretatieve richtsnoeren voor Verordening (EG) nr. 1371/2007 vastgesteld om de toepassing van de verordening te vergemakkelijken en verbeteren, ook wat betreft het vervoer van fietsen in de trein. In punt 3.2.3 wordt verwezen naar een lijst van voorbeelden van goede praktijken van de Europese Fietsersbond.

Ook moet worden opgemerkt dat de richtlijnen inzake overheidsopdrachten* binnen hun toepassingsgebied in de spoorwegsector voorzien in de mogelijkheid om in openbare aanbestedingen kwaliteitscriteria op te nemen, zoals technische verdienste, toegankelijkheid of functionele eigenschappen.

* Richtlijnen 2004/17 en 2004/18, en nieuwe Richtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25, die momenteel door de lidstaten worden omgezet, met als termijn april 2016.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?