AA
Eind van het gemeenschappelijk standpunt over Cuba - vraag 5697/2015

De EU, haar lidstaten en Cuba zijn onderhandelingen begonnen met het oog op het sluiten van een overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking. Beide partijen beoordelen deze stap en de onderhandelingsronden die reeds plaatsgevonden hebben als positief. Het succes van deze overeenkomst zou een eind kunnen maken aan het EU-beleid van inmenging in de interne aangelegenheden van Cuba. Gehoopt wordt dat de dialoog plaats zal vinden op een wederzijdse basis van samenwerking en gekenmerkt zal worden door een onvoorwaardelijk en niet-discriminerend karakter, zoals afgesproken in 2008. Dit zou in feite zo moeten zijn bij alle onderhandelingen die de EU en haar lidstaten met andere soevereine staten voeren, met inachtneming van het zelfbeschikkingsbeginsel, het internationaal recht en het VN-Handvest. Het gemeenschappelijk standpunt van de EU over Cuba van 1996 blijft een belemmering voor de normalisering van de betrekkingen tussen de EU en Cuba, en hangt als een schaduw boven de onderhandelingen. Het gemeenschappelijk standpunt vormt een schending van het beginsel van niet-inmenging in de interne aangelegenheden van staten en is in feite ook zinloos, aangezien meerdere lidstaten bilaterale betrekkingen met Cuba zijn aangegaan.
Deelt de Raad onze opvatting dat het vaststellen van een beleid dat stoelt op gelijkheid zonder voorwaarden en discriminatie in een onderhandelingsproces de onmiddellijke intrekking van het gemeenschappelijk standpunt over Cuba veronderstelt?

Antwoord van de Commissie

Het besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen houdende machtiging van de Commissie tot het openen van onderhandelingen  namens de lidstaten over de onder de bevoegdheden van de lidstaten vallende bepalingen van een overeen-komst betreffende politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds, is op 10 februari 2014  aangenomen. De onder-handelingen zijn in april 2014 in Havana van start gegaan. In de briefwisseling waarbij wordt ingestemd met de beginselen van de onderhandelingen over een overeenkomst betreffende politieke dialoog en samenwerking, en in het proces tot nu toe, is het gemeenschappelijk standpunt over Cuba niet ter discussie gesteld.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?