AA
Duurzaamheidscriteria voor biomassa (Schriftelijke Vraag P-3158/09)

De richtlijn Hernieuwbare Energie bepaalt dat de Europese Commissie tegen eind december 2009 verslag uitbrengt over duurzaamheidscriteria voor het gebruik van andere biomassa dan biobrandstoffen en biovloeistoffen voor de opwekking van energie en ook, voor zover nodig, een wetgevend voorstel voorlegt.

Verder moeten de lidstaten tegen eind juni 2010 nationale actieplannen aanmelden bij de Europese Commissie met beleidsmaatregelen om de bestaande biomassa te ontwikkelen en nieuwe biomassa te mobiliseren. De kans bestaat dat op het moment dat de lidstaten hun nationale actieplannen moeten aanmelden, er nog geen beslissing zal genomen zijn over duurzaamheidscriteria voor biomassa.

- Overweegt de Europese Commissie om een wetgevend voorstel voor duurzaamheidscriteria voor biomassa voor te leggen? Zonee, waarom niet?

- Overweegt de Europese Commissie andere opties dan een bindende set van duurzaamheidscriteria voor biomassa? Zo ja, welke?

- Wat beveelt de Europese Commissie aan opdat de opgenomen beleidsmaatregelen om bestaande biomassa te ontwikkelen en nieuwe biomassa te mobiliseren, zullen voldoen aan de duurzaamheidscriteria voor biomassa indien over deze criteria beslist worden nadat de lidstaten hun plannen hebben gemeld bij de Europese Commissie?

- Hoe gaat de Europese Commissie evalueren of de nationale actieplannen voldoende rekening hebben gehouden met ander gebruik van land en biomassa die de beschikbaarheid al beïnvloedt, zodat dubbeltellingen van dezelfde biomassa voor verschillend gebruik wordt uitgesloten, wanneer de totale hoeveelheid van biomassa die de lidstaten zelf gaan produceren of importeren wordt bepaald?

- Hoe gaat de Europese Commissie verzekeren dat wat de lidstaten aangeven dat ze willen importeren en zelf produceren, in overeenstemming is met de globale beschikbaarheid van biomassa en dat deze biomassa wel degelijk duurzaam geproduceerd is in de EU maar ook op wereldniveau?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS PIEBALGS (op 25 mei 2009)

De Commissie werkt momenteel aan een verslag met een evaluatie van de duurzaamheidscriteria voor het energiegebruik van andere biomassa dan biovloeistoffen en biobrandstoffen. In dat kader worden de effecten geëvalueerd van beleidsopties om het duurzaam gebruik van biomassa voor energiedoeleinden te waarborgen. Op basis van die werkzaamheden zal de Commissie besluiten of dit verslag eind 2009 vergezeld moet gaan van een wetgevingsvoorstel.


In het voorbereidingswerk met betrekking tot de effectbeoordeling worden diverse opties bekeken. In dit stadium is echter nog niet definitief vastgelegd welke opties deel zullen uitmaken van de formele effectbeoordeling die samen met het verslag zal worden gepresenteerd.


In het Commissieverslag dat eind 2009 moet worden ingediend, kan aanvullende wetgeving inzake de duurzaamheid van biomassa op EU-niveau worden voorgesteld of kunnen aanbevelingen worden gemaakt voor actie op nationaal of lokaal niveau, waarmee vervolgens rekening moet worden gehouden wanneer nationale actieplannen voor duurzame energieproductie worden uitgewerkt. Bij de opstelling van die actieplannen moeten de lidstaten de minimumcriteria voor het duurzaam gebruik van biobrandstoffen en biovloeistoffen in acht nemen waarover overeenstemming is bereikt in het kader van Richtlijn 2009/28/EG [1] (de duurzame-energierichtlijn). In overeenstemming met artikel 4, lid 1, van die richtlijn zal de Commissie uiterlijk tegen juni 2009 een bindend ontwerpschema voor de actieplannen van de lidstaten vaststellen.


Voorts moeten de lidstaten in hun actieplannen voor duurzame energieproductie een evaluatie maken, zowel van de binnenlands beschikbare hoeveelheid biomassa, als van de behoefte aan ingevoerde biomassa en de mogelijkheden qua invoerlanden.


De Commissie zal de door de lidstaten verstrekte gegevens evalueren op basis van de Eurostat-cijfers inzake bosbouw en energie, alsmede op basis van de toekomstprognoses van verscheidene betrokken partijen, zoals het Europees Milieuagentschap en de Voedsel‑ en Landbouworganisatie (FAO) van de VN.
[1] Te publiceren op 6.6.2009.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?