AA
Demografisch convenant senioren (parlementaire vraag 8849/2014)

Binnen het AFE-INNOVNET rond innovatie voor leeftijdsvriendelijke omgevingen werken het AGE Platform en netwerken van Europese regio's en steden aan een Convenant rond demografische veranderingen, naar het model van het door de Commissie opgericht en gefinancierd Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie moet de lokale en regionale overheden, die oplossingen op het gebied van innovatie, slimme gezondheid en beter leven willen promoten, bijeen brengen.

In antwoord E-002899/2013 stelt de Commissie dat de Commissie het werk van actiegroepen die politieke steun verzamelen voor een EU-Convenant rond demografische veranderingen ondersteunt.

Zal de Commissie het initiatief nemen om het EU-Convenant rond demografische veranderingen op te richten?

Welke concrete maatregelen kan de Commissie nemen om de oprichting van een dergelijk convenant te faciliteren?

Kunnen de Europese cohesiefondsen bijdragen aan de financiering van het convenant?

Vraag ingediend door Bart Staes (Groen) en Katleen Van Brempt (SPa)

*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS THYSSEN (op 5 januari 2015)***

De Europese Commissie steunt de doelstellingen van het project AFE-INNOVNET[1], dat wordt gefinancierd in het kader van het steunprogramma voor het informatie- en communicatietechnologiebeleid. Het project omvat in totaal 29 projectpartners die momenteel betrokken zijn bij een werkpakket rond de lancering van een toekomstig convenant.

Bovendien werkt de Commissie in aansluiting op het Europees Jaar 2012 aan een gezamenlijk project met de Wereldgezondheidsorganisatie ter aanpassing van de gids Global Age-Friendly Cities aan de Europese context en ter ontwikkeling van een monitoringinstrument. Dit project, waarin AGE Platform Europe en netwerken van de Europese regio’s en steden[2] zijn betrokken, moet helpen bij het vaststellen van ambitieuze en meetbare doelstellingen voor een convenant inzake demografische verandering.

Ten slotte is in het kader van het Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden[3] de actiegroep "Innovatie voor ouderenvriendelijke gebouwen, steden en omgevingen" ook onderzoek aan het doen naar de haalbaarheid van een dergelijk convenant.

Op basis van de resultaten van die initiatieven zal de Commissie in staat zijn na te gaan of en hoe zij het best een convenant kan ondersteunen. Het zou voorbarig zijn een initiatief te nemen om een EU-convenant rond demografische verandering op te richten terwijl deze initiatieven gaande zijn.


[1] http://www.afeinnovnet.eu/

[2] Eurocities, CEMR

[3] webgate.ec.europa.eu/eiponaha

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?