AA
De Stichting Europese Unie-Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en de voorzitter daarvan - parlementaire vraag E-002909/2013
Op de zesde topbijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de EU en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, die in mei 2010 plaatsvond in Madrid, is besloten om een "Stichting Europese Unie-Latijns-Amerika en het Caribisch gebied" op te richten. Deze stichting, met hoofdkantoor in Hamburg (Duitsland), is sinds 7 november 2011 actief. Op diezelfde datum werd voormalig Europees commissaris Benita Ferrero-Waldner tot voorzitter van de stichting benoemd.

Op welke wijze is de voorzitter van deze stichting gekozen? Wie waren de leden van het selectiecomité? Wie heeft de Oostenrijkse kandidaat voorgesteld? Hoe verliep de selectie? Was er eenparigheid van stemmen of een gekwalificeerde meerheid nodig? Hoe is de algemeen directeur van de stichting, Jorge Valdez, voormalig ambassadeur van Peru en Peruaans diplomaat sinds 1974, gekozen?

Wist het selectiecomité dat het Openbaar Ministerie al in 2010 een onderzoek naar de voormalige commissaris wegens vermoedelijke belangenvermenging heeft geopend omdat zij particuliere bedrijven zou hebben bevoordeeld waarin zij lid of zelfs voorzitter van de raad van bestuur (of raad van toezicht) was? Wanneer worden de resultaten van het onderzoek verwacht?

Kan de door de voorzitter gewenste wijziging van de statuten van de stichting, die van vereniging naar Duits recht zou worden omgevormd tot internationale stichting, waardoor de organisatie en haar bestuur onschendbaar zouden worden, tot gevolg hebben dat het onderzoek van het Openbaar Ministerie en de resultaten daarvan nietig worden? Zou de onschendbaarheid terugwerkende kracht hebben, waardoor de voorzitter mogelijke disciplinaire gevolgen zou ontlopen?

Tot nog toe blijkt uit de activiteitenagenda van de stichting dat zij zich sterk inspant om de belangen van Europese bedrijven te behartigen. Is er binnen de structuur van de stichting een monitoringmechanisme om toezicht te houden op de toekenning van Europese financiering en contracten aan Europese bedrijven, zodat het sein op rood kan worden gezet in geval van duidelijke bevoordeling van bedrijven die nauwe banden hebben met de voorzitter? Hoeveel gevallen zijn er tot nog toe? Welke Europese bedrijven zijn betrokken bij de projecten Desertec in Noord-Afrika en Bii Nee Stipa II in de Mexicaanse landengte en bij het uitdiepen van het Panamakanaal? In welke van die bedrijven heeft Benita Ferrero-Waldner een functie?

Heeft de voorzitter de status van lid of waarnemer bij de Investeringsfaciliteit voor Latijns-Amerika (LAIF)?


*** ANTWOORD VAN DE EUROPESE COMMISSIE 22 juli 2013 ***

De staatshoofden en regeringsleiders van de EU, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied hebben tijdens de top EU-LAC van Madrid in 2010 tot oprichting van de EU-LAC-stichting besloten om "ons biregionaal partnerschap te versterken en … een debat op gang te brengen over gemeenschappelijke strategieën en acties alsook de zichtbaarheid ervan te vergroten (…)" (punt 34 van de slotverklaring).
De kandidatuur van Benita Ferrero-Waldner voor het voorzitterschap van de EU-LAC-stichting is gezamenlijk door de 27 lidstaten van de EU voorgedragen tijdens de XXXIIIe bijeenkomst van hoge ambtenaren van de EU-LAC te Brussel op 25 januari 2011 (waarop vertegenwoordigers van de EU, de 27 lidstaten van de EU en 33 Latijns-Amerikaanse en Caribische landen aanwezig waren); de LAC-landen waren daarmee ingenomen. Haar benoeming werd unaniem goedgekeurd tijdens de XXXIVe bijeenkomst van hoge ambtenaren van de EU-LAC te Santiago de Chile op 29 april 2011. De hoge ambtenaren namen er nota van dat mevrouw Ferrero-Waldner, als voormalig Oostenrijks minister van Buitenlandse Zaken en Commissielid voor Externe Betrekkingen, voldeed aan de eis zowel in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied als in Europa een bekende en zeer gerespecteerde persoonlijkheid te zijn. Tijdens dezelfde bijeenkomst werd de Peruviaanse ambassadeur Jorge Valdez met eenparigheid van stemmen tot uitvoerend directeur van de stichting benoemd, volgens het principe dat indien de benoemde voorzitter afkomstig is uit een land van de EU, de benoemde uitvoerend directeur uit een land van de LAC afkomstig moet zijn, en omgekeerd.

Het onderzoek van de ombudsman richt zich op de Commissie wat betreft de toestemming voor de activiteiten van mevrouw Ferrero-Waldner na haar ambt. De Commissie heeft in haar contacten met de Europese ombudsman duidelijk verklaard dat de bezwaren van de klager volgens haar niet gerechtvaardigd zijn en dat er geen belangenconflict of andere onverenigbaarheid is tussen de activiteiten waarvoor toestemming is verleend en het voormalige mandaat van mevrouw Ferrero Waldner als Commissielid. De definitieve conclusies van de ombudsman over de klacht zijn nog niet aan de Commissie toegezonden.

De raad van bestuur van de stichting, die is samengesteld uit de EU en de 60 landen van de EU LAC, is verantwoordelijk voor het algemene toezicht en de algemene controle op de activiteiten van de stichting, haar voorzitter en haar uitvoerend directeur. Eén vertegenwoordiger van het Europees Parlement in het uitvoerend bureau van de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering (Eurolat) en één van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU zijn gerechtigd de vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemer bij te wonen.
De EU-LAC-stichting werkt momenteel onder Duits recht. De onderhandelingen over een internationale overeenkomst van de EU lopen nog. Eventuele aan het personeel van de EU LAC stichting verleende immuniteit zal later zeer waarschijnlijk worden vastgelegd in een "Accord de Siège", waarover met de Duitse autoriteiten zal worden onderhandeld overeenkomstig de regels van het Verdrag van Wenen van 1961. Het is zeer waarschijnlijk dat het alleen van toepassing zal zijn op handelingen die door personeelsleden van de stichting in hun officiële hoedanigheid worden gesteld.

De EU-LAC-stichting is niet verantwoordelijk voor de toewijzing van projectfinanciering. De voorzitter van de EU-LAC-stichting heeft onder meer tot taak de stichting in haar externe betrekkingen te vertegenwoordigen en daarbij een zichtbare en representatieve rol te spelen door middel van contacten op hoog niveau met autoriteiten van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en landen, instellingen en partners in de EU. Het bevorderen van contacten tussen het bedrijfsleven van de EU, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied maakt daarom integraal maar zeker niet uitsluitend deel uit van de werkzaamheden van de stichting. Wat het toezicht op de uitgaven betreft, heeft de uitvoerend directeur tot taak een systeem van financiële controle te handhaven waarmee te allen tijde de regelmatigheid en de transparantie van de financiële transacties van de stichting alsook de samenhang van de vastleggingen en de uitgaven met de begrotingstoewijzingen kunnen worden gewaarborgd. In dit verband wordt van de stichting verwacht dat zij tijdig een overzicht van de gecontroleerde rekeningen en balansen op haar website publiceert.

Volgens de informatie waarover de Raad beschikt, is de EU-LAC-stichting niet betrokken bij noch aanwezig in de investeringsfaciliteit voor Latijns-Amerika (LAIF).
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?