AA
De rol van het cohesiebeleid bij het aanpakken van de vluchtelingencrisis - vraag 920/2016

De Commissie heeft alle 28 lidstaten via een brief aan de verantwoordelijke ministers verzocht om de prioriteiten voor 2014-2020 in hun respectieve operationele programma's in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen opnieuw te bekijken en om door indiening van amendementen op hun operationele programma's maatregelen voor het integreren van vluchtelingen en migranten op te nemen of te versterken.
1.    Kan de Commissie informatie verstrekken over het aantal voorstellen dat ze ontvangen heeft van de lidstaten, over de operationele programma's en prioriteiten in kwestie, over de financiële omvang van elk voorstel en over de interventies die in aanmerking komen voor steun?
2.    Kan de Commissie uitleggen welke verdere maatregelen ze op het oog heeft om aan te sporen tot het gebruik van middelen uit het cohesiebeleid om de vluchtelingencrisis aan te pakken en/of tot het indienen van voorstellen tot aanpassing van operationele programma's door de lidstaten?
3.    Kan de Commissie volledige gegevens beschikbaar maken over de operationele programma's voor de periode 2014-2020, met inbegrip van gegevens over territoriale samenwerking ter ondersteuning van migranten, vluchtelingen en asielzoekers?

Antwoord van Commissaris Cretu

Commissaris Creţu heeft de ministers die verantwoordelijk zijn voor EU-fondsen aangeschreven om hen aan te sporen in het kader van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling de huidige behoeften en uitdagingen in kaart te brengen en, indien nodig, programmawijzigingen in te dienen. Tot dusver hebben elf lidstaten geantwoord; de meeste van hen willen inderdaad, overeenkomstig de doelstellingen van het cohesiebeleid, gebruikmaken van de Europese structuur- en investeringsfondsen voor maatregelen betreffende migratie en willen hierover verder overleg plegen met de Commissie. Er zijn tot nu toe geen programmawijzigingen ingediend bij de Commissie.

Na de bijeenkomst van leiders van landen langs de Westelijke Balkanroute van 25 oktober 2015 heeft de Commissie gezamenlijke bezoeken afgelegd aan de landen langs de Westelijke Balkanroute (1), en er zullen nog meer bezoeken volgen. Er werden vergaderingen gehouden met de nationale autoriteiten die bevoegd zijn voor de EU-fondsen (2) in kwestie om de meest dringende behoeften te bespreken en financieringsmogelijkheden, waaronder de samenwerking met de internationale financiële instellingen, te overlopen. Daarnaast werden uitgebreide nota's verspreid die een overzicht geven van de EU-fondsen en de gebieden waarop zij kunnen worden ingezet. De Commissie staat klaar om de lidstaten meer advies en individuele ondersteuning te bieden om te komen tot een goede synergie en complementariteit tussen de beschikbare financieringsinstrumenten.

Volgens het regelgevingskader voor 2014-2020 zijn de ESI-fondsen (3) niet gericht op een specifieke doelgroep. Er zijn daarom geen gegevens beschikbaar over de toewijzing aan migranten. Voor de periode 2014-2020 wordt 35,8 miljoen euro toegewezen aan prioriteiten in verband met inclusieve groei (4). De maatregelen die in het kader van deze prioriteiten worden gefinancierd, onder meer op het vlak van sociale dienstverlening, gezondheidszorg, huisvesting, kinderopvang, maar ook op het vlak van stadsvernieuwing en start-ups, kunnen de sociale integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen en migranten ondersteunen.  


(1) Kroatië, Slovenië, Griekenland, Bulgarije, Duitsland, Oostenrijk, Roemenië, Hongarije.
(2) Het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Fonds voor interne veiligheid, de Europese structuur- en investeringsfondsen en het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen.
(3) Met name het Europees Sociaal Fonds, het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.
(4) Onder andere werkgelegenheid, sociale integratie en onderwijs.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?