AA
Bescherming sociale rechten - vraag E-011165/2014

Het werkprogramma van de Commissie voor 2015 bevat slechts één echt inhoudelijk initiatief op het gebied van de mensenrechten, namelijk de toetreding van de EU tot het Europees mensenrechtenverdrag, een proces dat reeds enkele decennia geleden in gang gezet is, maar nooit afgerond was. Naast de burgerrechten van de eerste generatie, die in het Europees mensenrechtenverdrag opgenomen zijn, vormen ook sociale en economische rechten van de tweede generatie, zoals het recht op werk tegen een billijke beloning, het recht op bescherming van de gezondheid en het recht op sociale zekerheid, een essentieel onderdeel van de grondrechten in het algemeen en van het Europees Sociaal Handvest. Het zijn precies deze sociale en economische rechten die momenteel geofferd dreigen te worden op het altaar van "financiële stabiliteit", "soberheid", "structurele hervormingen", enz. Dit is de voornaamste reden dat meer en meer burgers zich vervreemd voelen van de EU en haar beleid.

  1. Is de Commissie zich bewust van de gevaren die de sociale rechten bedreigen en die inherent zijn aan het economisch beleid dat op dit moment ten uitvoer gelegd wordt?
  2. Hoe staat de Commissie tegenover de idee van toetreding van de EU tot het Europees Sociaal Handvest?

Antwoord van Commissaris Thyssen

Zoals benadrukt in de jaarlijkse groeianalyse 2015[1], is gelijktijdig optreden om investeringen te stimuleren, structurele hervormingen door te voeren en te zorgen voor budgettaire verantwoordelijkheid cruciaal om de werkgelegenheid en groei te herstellen. Tegelijkertijd legt de jaarlijkse groeianalyse sterk de nadruk op de sociale dimensie van dit beleid en op de noodzaak om socialezekerheidsstelsels te moderniseren om sociale behoeften doeltreffender en efficiënter aan te pakken en armoede te bestrijden; bovendien is het nodig de onderwijs- en opleidingsstelsels te versterken om de vaardigheden en capaciteiten van mensen te vergroten, hen in staat te stellen het hoofd te bieden aan risico's en een volwaardige rol te spelen in de economie en de samenleving. Ter ondersteuning hiervan worden landenspecifieke richtsnoeren verstrekt in het kader van het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid. Uit de Europese structuur- en investeringsfondsen wordt een breed scala van maatregelen gefinancierd, met name op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs en opleiding, huisvesting en gezondheid. Verder worden de acties die binnen het toepassingsgebied van het Unierecht vallen, getoetst aan het Handvest van de grondrechten van de EU, waarin een aantal sociale en arbeidsrechten zijn opgenomen.

Hoewel de EU niet is toegetreden[2] tot het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa, wijst de Commissie erop dat het Verdrag[3] verwijst naar dat instrument, en er in het algemeen overeenstemming bestaat tussen het Europees Sociaal Handvest en het recht van de Unie. Eveneens wordt in jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie verwezen naar het Europees Sociaal Handvest.

 

[1]        COM(2014) 902 final.

[2]        Ref. COM(2014) 910 final.

[3]        Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Deze parlementaire vraag werd door volgende leden ingediend: Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Krystyna Łybacka (S&D), Helmut Scholz (GUE/NGL), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Klaus Buchner (Verts/ALE), Bart Staes (Verts/ALE), Fabio De Masi (GUE/NGL), Jan Keller (S&D), Marc Tarabella (S&D), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Tibor Szanyi (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Eva Kaili (S&D), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Anne-Marie Mineur (GUE/NGL), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Costas Mavrides (S&D), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Igor Šoltes (Verts/ALE) en Georgios Katrougkalos (GUE/NGL)

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?