Parlementaire tussenkomsten

AA
Statistieken voor gewasbeschermingsproducten - Presentatie van het rapport

Bart Staes - rapporteur - Debat op 23 april 2009 - Voor ons ligt het eindakkoord waarover wij met de Raad en de Commissie onderhandeld hebben, een eindakkoord na een eerste lezing waarin wij als Parlement een heel sterke positie hadden ingenomen en een aantal elementen hadden ingebracht die ons met een grote meerderheid eigenlijk een sterke uitgangspositie ten opzichte van de Raad verschaften. Ik moet zeggen dat het gemeenschappelijk standpunt van de Raad enkele maanden na onze eerste lezing eerder ontgoochelend was. Er was eigenlijk niet veel wil om onze aanpak te volgen en het waren dus niet direct gemakkelijke onderhandelingen met de Raad.

Maar goed, wij zijn een stapje verder gekomen en er was een zeer constructieve sfeer. Ook de parlementsdelegatie was een sterke groep. Er was eenheid in verscheidenheid. Ik denk dat wij met enige fierheid het resultaat morgen in stemming mogen brengen. Wij leveren dus in elk geval een bijdrage en zorgen ervoor dat er een basis is om naast de twee reeds goedgekeurde wetten inzake pesticiden, te weten de richtlijn over duurzaam gebruik en de verordening over het op de markt brengen van pesticiden, een instrumentarium aan te reiken in de vorm van een goede regeling inzake het aanleveren van gegevens via statistieken. Dit is dus naar mijn mening de basis van het parlementaire, het wetgevende werk dat wij hebben verricht.

Het is een van de belangrijkste verworvenheden dat wij aan de Raad, eigenlijk tegen zijn wil, hebben kunnen opleggen dat wij als basisdefinitie voor pesticiden de basisdefinitie hebben genomen zoals die eerder door het Parlement in het kader van het politiek akkoord met de Raad is opgenomen in de richtlijn over duurzaam gebruik. Dit zorgt voor een zekere samenhang en dat is belangrijk, ook voor later gebruik.

Wij hebben ook een zeer duidelijke verwijzing kunnen opnemen naar de algemene kaderwet inzake statistieken, naar de wijze waarop met statistieken moet worden omgegaan, de wijze waarop die worden behandeld en vooral de wijze waarop zal worden omgegaan met die gegevens, ook vanuit het oogpunt van vertrouwelijkheid. Wij hebben bereikt dat de gegevens die de lidstaten over pesticiden moeten aanleveren, degelijk en onderling vergelijkbaar zijn. Ik had daar persoonlijk nog verder in willen gaan, maar wat nu bereikt is, is een eerste stap.

Een andere verworvenheid is zonder enige twijfel het feit dat, doordat wij als basisdefinitie het woord "pesticiden" hebben genomen en de definitie van pesticiden in de richtlijn inzake duurzaam gebruik, wij daarin ook in tweede instantie het begrip "biociden" hebben opgenomen. Dat was een belangrijk verzoek van de sociaaldemocratische fractie in dit Parlement. Dit is een verworvenheid. Het staat in de verordening, in het huidige politieke akkoord, ook al wordt er gezegd: wij verbinden ons ertoe om de verordening zoals zij nu over statistieken en pesticiden voorligt, uit te breiden met het begrip "biociden" op het moment dat die wetgeving bestaat en ook - en dat was een dringende eis van de Raad - na een effectbeoordeling ter zake.

Wij hebben bereikt dat er meer transparantie is. Wij hebben bereikt dat de gegevens op het internet moeten worden gepubliceerd. Wij hebben zoals gezegd - dat is altijd een kwestie van onderhandeling, dat is democratie - ook een aantal zaken niet bereikt. Ik heb die al aangegeven, onder andere het feit dat er een zwakkere formulering is inzake het niet-landbouwkundig gebruik van pesticiden. Op dat punt voldoet de ontwerpverordening niet helemaal aan hetgeen in eerste lezing was bereikt. Maar goed, het is een kwestie van geven en nemen.

Ik moet zeggen dat ik mijn collega's schaduwrapporteurs heel erg bedank. Het was een leuke manier om samen te werken. Dit was voorlopig mijn laatste wetgevend verslag in deze zittingsperiode en ik hoop dat ik daaraan in de volgende zittingsperiode nog heel wat kan toevoegen.

Lees hier het verslag

Tussenkomst na de stemming op 24 april

Ik wil nog even terugkomen op de stemming over mijn verslag. Dit was een tweede lezing. Alle fracties in het Parlement hadden een politiek akkoord met de Raad om een aantal amendementen aan te nemen zodat deze verordening ook daadwerkelijk verordening kon worden.

Door de massale afwezigheid van collega's - meer dan 400 collega's zijn afwezig - hebben wij het pakket amendementen waarvoor in tweede lezing een gekwalificeerde meerderheid vereist is, d.w.z. 393 stemmen, niet kunnen aannemen. Wij hebben slechts 387 stemmen op de 395 uitgebrachte stemmen gehaald. Door de massale afwezigheid van collega's hebben wij ons akkoord met de Raad gebroken.

Ik zou dus aan het Bureau en de administratie van het Parlement willen vragen om te kijken hoe wij dit alsnog kunnen corrigeren vóór het Parlement na 7 mei op reces gaat, zodat wij dit tijdens de volgende zitting nog kunnen behandelen en herstellen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?