Parlementaire tussenkomsten

AA
Rapport over consumentenbescherming - Stemverklaring
Ik stemde voor het rapport van collega Anna Hedh over consumentenbescherming. Dit initiatiefverslag erkent terecht de cruciale rol van consumentenorganisaties omdat zij bij uitstek de organisaties zijn die de overheid wijzen op de problemen waarmee consumenten dagelijks te maken hebben. Uiteraard ondersteun ik ook de eis ten aanzien van de lidstaten om consumentenorganisaties in alle stadia van het besluitvormingsproces, de omzetting en de tenuitvoerlegging van consumentenwetgeving naar behoren te raadplegen. Van groot belang is ook de vraag in het scorebord consumentenmarkten ook lange-termijnindicatoren op te nemen met betrekking tot bij voorbeeld marktaandelen, kwaliteit, reclame, doorzichtigheid en vergelijkbaarheid van aanbiedingen, indicatoren inzake handhaving en consumentenemancipatie, sociale, milieu- en ethische indicatoren, alsmede indicatoren voor het meten van verhaal en consumentenschade .

De enige twee minpunten die ik in dit rapport zie, zijn het niet aanvaarden van het groene amendement om ook lessen te trekken uit het marktfalen van de energiesector alsmede ons amendement met vraag tot herziening van de speelgoedrichtlijn. Dat amendement haalde het niet en dat blijft een jammerlijke zaak. Niettemin wens ik de rapporteur en de collega’s van de commissie interne markt en consumentenbescherming te feliciteren met dit degelijk verslag.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?