Parlementaire tussenkomsten

AA
Naar een verbeterde regelgeving voor de interne markt - stemverklaring

In Europa heerst bij velen op dit moment de idee dat efficiëntere en in bepaalde gevallen minder regulering de goede werking van de interne markt zal verzekeren. Dit verslag van collega Van Bossuyt illustreert dat partijen dit discours kunnen kapen om aan te sturen op een complete deregulering.

Het verslag 'Naar een verbeterde regelgeving inzake de interne markt' streeft niet naar betere regulering. Integendeel, het lijkt elke mogelijke vorm van Europese regelgeving te willen tegenhouden. Het voorstel om een 'rode kaart- systeem' in te voeren waardoor nationale parlementen het wetgevingsproces kunnen vertragen, werd tegengehouden. Toch zijn er voldoende andere elementen, onder meer de miskenning van het Europese niveau om de interne markt te reguleren, die maken dat dit verslag onaanvaardbaar is.

Via amendementen probeerden we dit verslag alsnog in de juiste richting te sturen. Wij wezen op de noodzaak van Europese regelgeving bij het streven naar duurzame ontwikkeling en consumentenbescherming. We benadrukten dat alleen niet te rechtvaardigen handelsbelemmeringen mochten verdwijnen en riepen op tot een multidimensionale aanpak bij het beoordelen van beleidsuitkomsten die rekening houden met sociale -en milieuaspecten.

De door ons ingediende amendementen zijn helaas allemaal verworpen. Daarom heb ik tegen dit verslag gestemd.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?