Parlementaire tussenkomsten

AA
Het stopzetten van EU financiële steun aan Bulgarije omdat te weinig vooruitgang geboekt werd in de strijd tegen corruptie (Vragenuurtje H-0086/09)

Twee jaar geleden deelde de Commissie ons mee dat ze voldoende garanties gekregen had van kandidaat lidstaat Bulgarije dat de financiële steun vanuit de Europese begroting goed beheerd zou worden. Maar nu blijkt dit niet het geval te zijn. Bulgarije verliest 220 miljoen euro, en nog eens 340 miljoen euro financiële steun voor reeds goedgekeurde projecten is bevroren. Dit terwijl volgens de Europese Commissie de politieke wil om corruptie te bestrijden er bij Bulgarije wel is.


Kan de Commissie uitleggen uit welke elementen deze ‘garanties’ destijds bestonden en waarom deze toch onvoldoende waterdicht bleken?

***

ANTWOORD VAN DE COMMISSIE (op 10 maart 2009)

De Commissie ziet nauwlettend toe op een degelijk financieel beheer van en toezicht op de EU_middelen en de juiste uitvoering van de EU-begroting. Op de uitvoering van de fondsen wordt nauwlettend toezicht gehouden door de verschillende diensten die de EU-middelen in Bulgarije beheren. Voor de uitvoering van deze fondsen gelden aparte rechtsvoorschriften. De Commissie brengt jaarlijks aan het Parlement verslag uit over de uitvoering van de begroting.

Tengevolge van ernstige tekortkomingen in het beheer van EU-middelen in Bulgarije die begin 2008 aan het licht kwamen, heeft de Commissie de terugbetaling van bepaalde uitgaven uit alle drie pretoetredingsfondsen PHARE, ISPA en SAPARD opgeschort. Tevens heeft de Commissie de erkenning van twee overheidsagentschappen ingetrokken die waren belast met het beheer van het PHARE-fonds. Deze besluiten zijn thans nog van kracht. De diensten van de Commissie bezien op dit moment of de corrigerende maatregelen van Bulgarije voldoende zijn om de bevriezing van de fondsen onder bepaalde voorwaarden weer op te heffen. Het is bijzonder belangrijk dat Bulgarije concrete resultaten laat zien in de bestrijding van onregelmatigheden en fraude.

De diensten van de Commissie onderhouden nauw contact met de Bulgaarse autoriteiten en blijven hen helpen om de huidige problemen bij de uitvoering van EU-fondsen meester te worden. Zowel de Commissie als de Bulgaarse autoriteiten stellen zich tot doel de EU hulp volgens de regels van gezond financieel beheer en toezicht en in het belang van het Bulgaarse volk uit te voeren.

Voorts is ook het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) zeer actief in Bulgarije aanwezig, waar het nauw samenwerkt met een breed scala aan Bulgaarse autoriteiten (de nationale onderzoeksdienst, openbare aanklagers, het bureau voor de nationale veiligheid, de belastingdienst, de vicepremier, de premier enz.) met het oog op de maatregelen die moeten worden genomen voor een doeltreffender bestrijding van de fraude en de corruptie ten koste van de financiële belangen van de EU. Met name het thans lopende proces in de SAPARD-zaken wordt door OLAF met grote belangstelling gevolgd.

Tevens werkt de Commissie intensief met Bulgarije samen in het kader van het samenwerkings- en toetsingsmechanisme (CVM), dat bij de toetreding van Bulgarije tot de EU werd opgezet om Bulgarije te helpen bij het wegwerken van achterstanden op het gebied van rechterlijke hervorming en de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad. Voor een efficiënte opname van EU-middelen is het nodig dat Bulgarije de corruptie onder controle krijgt en de georganiseerde criminaliteit krachtig bestrijdt.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?