Parlementaire tussenkomsten

AA
Gezonde EU-regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid - stemverklaring

Ik stemde vandaag tegen het Refit rapport omdat het meer kwaad dan goed doet aan het sociale beleid van de EU. Officieel gaat Refit erom de Europese wetgeving "gezonder", "eenvoudiger" en "efficiënter" te maken. Europese groenen stemden tegen omdat zeven cruciale amendementen werden verworpen door de rechtse fracties. Die voorstellen hadden betrekking op het niet uithollen van de arbeidswetgeving, en verdedigden bepaald geen extreme standpunten. Ze stelden dat er geen discriminatie mag bestaan van werknemers op basis van de omvang van het bedrijf, dat het Refit programma geen verslechtering mag inhouden voor grondrechten inzake het recht op voorlichting en informatie van werknemers, een respect voor afgesloten cao's, geen verslechtering van de arbeidsomstandigheden of bescherming tegen beroepsrisico’s. Ik vind het onaanvaardbaar dat de lopende en nieuwe initiatieven rond regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk meteen zouden worden gestopt. Zo blokkeert men voorstellen waar al elf jaar lang aan gewerkt werd, zoals de regels rond bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op het werk. Voor een reeks andere Europese regels zou een herzieningsproces worden opgestart om regelgeving af te zwakken; opnieuw rond veiligheid en gezondheid en sociale dialoog. Met het afschaffen van allerlei Europese sociale wetgeving verzaakt de Commissie aan haar opdracht, zoals beschreven in artikel 151 van het Verdrag van Lissabon.

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?