Parlementaire tussenkomsten

AA
Gewasbescherming: debat en stemverklaring

Tussenkomst in het debat

Voorzitter, de richtlijn over een duurzaam en risicobeperkend gebruik van pesticiden en de verordening over de toelating van pesticiden op de markt zijn beide uiterst nodig en nuttig. Duurzame productie en consumptie van voeding is immers een primair mensenrecht. Voor ons liggen twee compromissen tussen Parlement en Raad. Onze fractie zal deze beide teksten goedkeuren, hoewel we natuurlijk een nog sterker eindresultaat hadden willen neerzetten. Ik heb me in dit dossier overigens enorm verwonderd over de aanpak en de felle protesten van de landbouwlobby en de pesticidenindustrie. De wetten waarover we nochtans morgen zullen stemmen, zullen echter zorgen voor een betere bescherming van mens en milieu en ze zullen uiteindelijk ook resulteren in meer innovatie en veilige vervangproducten.

De kritiek van de landbouwlobby dat meer dan de helft van de pesticiden zal verdwijnen, kan niemand langer handhaven. Nu geven zelfs de landbouworganisaties toe dat hoogstens 9% van de producten zal moeten verdwijnen en dan nog niet terstond, maar gedurende een periode gespreid over meerdere jaren. Cruciaal in dezen blijft de bescherming van de volksgezondheid tegen stoffen die kankerverwekkend zijn, veranderingen in het DNA kunnen veroorzaken, de vruchtbaarheid kunnen aantasten of hormoonverstorend zijn. De compromissen die hierover voorliggen, zijn eerbaar, met respect voor de landbouwwereld. Er is zelfs overeengekomen dat als een specifieke landbouwsector in de problemen dreigt te komen, er een apart plan mag komen om die sector meer tijd te geven.

Collega's, ik geloof dat we hier een eerbaar en aanvaardbaar compromis neerleggen tussen ecologie, enerzijds, en landbouweconomie, anderzijds.

Stemverklaring

Gisteren merkte ik tijdens het debat al op dat ik het voorliggende compromis als een eerbaar compromis beschouw en dat de Verts/ALE-Fractie in het EP ermee zal instemmen. Ik wens echter te benadrukken dat we om met de landbouwlobby en de pesticidenindustrie tot overeenstemming te komen wel een aantal toegevingen deden. Wat bereikt werd inzake de cut off -criteria is hoe dan ook een afzwakking ten aanzien van de stellingname in eerste lezing van het EP.

Voor twaalf stoffen werden zeer uitdrukkelijk derogatiemogelijkheden geschapen. Wij hadden ook bedenkingen bij de zonale aanpak. Drie zones over zo’n groot gebied lijkt ons problematisch, omdat de milieu-omstandigheden binnen zo’n zone immers sterk kunnen verschillen. Positief is dan weer dat de rechtsgrondslag steunt op landbouw, interne markt en volksgezondheid, waarbij in de relevante overwegingen en artikel 1 de volksgezondheidsbekommernis prioritair is. Ook de cut off -criteria voor stoffen die onaanvaardbare effecten hebben op bijen is een goede zaak. Ook de eis tot snellere vervanging van gevaarlijke producten met veilige alternatieven werd ingewilligd. Het had beter gekund, wat we stemden is echter een aanvaardbaar compromis.


Link naar het rapport

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?