Parlementaire tussenkomsten

AA
Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren

Ik steun de resolutie over het Europees Kwalificatiekader voor een leven lang leren voluit. Het kader regelt de erkenning van elders verworven competenties en bevestigt de formele en informele opleiding in verschillende onderwijssystemen. Het komt de arbeidsmobiliteit ten goede en beantwoordt aan de noden van de bevolking en de samenleving in het algemeen.
De tekst benadrukt dat de rol van dit referentiekader is dat de vergelijkbaarheid van kwalificaties tussen de lidstaten groter wordt, zonder dat dit iets afdoet aan de specifieke kenmerken van de eigen nationale onderwijssystemen.
Tegelijkertijd zijn niet alleen diploma's maar ook andere ervaringen zeer waardevol. Alle vaardigheden en competenties, ongeacht de leeftijd of status van iemand, moeten meetellen, bijvoorbeeld die uit het vrijwilligerswerk. Manuele vaardigheden zorgen er bijvoorbeeld voor dat de sector van de ambachtelijke productie de identiteit van bepaalde lidstaten vorm geeft.
Dergelijke competenties moeten zichtbaarder, beter gewaardeerd en erkend worden op een duidelijke en toegankelijke manier. De resolutie roept er daarom toe op dat de lidstaten een grotere inspanning leveren om met dit kader aan de slag te gaan. Uiteindelijk heeft levenslang leren niet alleen een economische, maar ook een sociale component. Door de elders verworven competenties te erkennen krijgen individuen meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt en educatieve gerechtigheid.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?