Parlementaire tussenkomsten

AA
Effecten van de crisis op ontwikkelingslanden en - samenwerking ( Stemverklaring)

Ik heb met overtuiging de door de Commissie ontwikkelingssamenwerking ingediende resolutie over de gevolgen van de mondiale financiële en economische crisis voor de ontwikkelingslanden goedgekeurd. Het EP roept de EU terecht op een einde te maken aan het misbruik van de belastingsparadijzen, belastingsontduiking en illegale kapitaalvlucht uit ontwikkelingslanden. Het IMF heeft terecht de financiële middelen om de financiële en economische crisis te bestrijden, verhoogd. Maar het is regelrecht zorgwekkend dat tot op heden 82 % van die middelen terechtkwam in Europa en slechts 1,6 % in Afrika. Het komt er nu op aan de hoogste prioriteit te geven aan armoedebestrijding. Essentieel is ook dat de economische partnerschapsovereenkomsten (EPO's) zo worden ingezet dat de betrokken landen handelsvoordelen krijgen en dat deze landen tevens in staat zijn bepaalde kwetsbare producten en sectoren, zoals investeringen en diensten, buiten de onderhandelingen te houden. Ik betreur dat het amendement waarin de Commissie en de lidstaten wordt gevraagd voorstellen in te dienen voor innovatieve financieringsmechanismen, zoals een belasting op financiële transacties ter aanvulling op overheidsontwikkelingshulp, niet werd aangenomen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?