Parlementaire tussenkomsten

AA
Bezwaar op grond van artikel 106: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde mais NK603xT25 ⎮ debat
Bart als rapporteur: 

"De Milieucommissie heeft op 1 december een resolutie aangenomen om bezwaar te maken tegen het op de markt brengen en het invoeren van een bepaalde maissoort van Monsanto, de NK603 en T25. Wij verzoeken de Commissie om deze vergunning niet te verlenen. Dat gebeurt in de context van het debat over het democratiseren van het besluitvormingsproces rond GGO's. Dat gebeurt ook in de context van het debat over de veiligheid van bepaalde chemische stoffen, met name glufosinaat en glyfosaat, twee pesticiden die in het betrokken GGO zorgen voor resistentie.

Het Europees Parlement heeft dit debat dus vandaag geagendeerd en wel op het eerste moment dat mogelijk was na de stemming in de Milieucommissie. Dit was het vroegste moment om daar plenair over te kunnen debatteren. En wat merken we? De Commissie heeft al op 4 december, 3 dagen nadat de Milieucommissie bezwaar aantekende en nog vóór dit plenaire debat, besloten om dit GGO toch toe te laten.

Commissaris, u zou de boodschap moeten overbrengen aan uw collega Andriukaitis: dit gedrag van de Commissie is indecent. Het is een provocatie. Het is een volledige minachting voor de politieke uitspraken van het Europees Parlement en eigenlijk is dit ook erg schadelijk voor de wederzijdse relatie tussen Commissie en Parlement. Collega's, ik denk dat we dit eigenlijk niet zomaar over ons heen kunnen laten gaan.

We zijn verder af dan ooit van de beloftes die Commissievoorzitter Juncker ons op 15 juli 2014 heeft gedaan en van de daarbij naar voren gebrachte politieke richtlijnen waarbij hij aankondigde dat de Commissie geen besluiten meer zou nemen inzake GGO's tegen een meerderheid van lidstaten in. We zijn verder af dan ooit van dat debat.

De Commissie heeft een poging gedaan om rond de invoer van GGO's met nieuwe wetgeving te komen. We hebben dat voorstel op 28 oktober jl. van tafel geveegd en de Commissie gevraagd om met een nieuw voorstel te komen, maar de Commissie weigert dit. Ondertussen gaat de Commissie verder met het toelaten van de invoer van GGO-planten in de Europese Unie. In 2015 zijn er meer dan ooit tevoren dit soort GGO's toegelaten.

Verder gaat dit debat natuurlijk ook over de transparantie van de besluitvorming bij de Commissie. Ik heb de Wet Openbaarheid van Bestuur gebruikt om te weten te komen hoe het voorstel van de Commissie tot stand is gekomen. Ik heb een dik pak papier gekregen, waarin allerlei zaken zwart zijn gemaakt. Dit noem ik ondemocratisch, niet transparant. Dus, commissaris, ik zou u willen vragen dat de 12 opties die de Commissie voor zich had liggen om tot grotere democratisering van de wetgeving te komen, aan ons overmaakt. Ik denk dat dat van enig respect zou getuigen.

Ten tweede: het volksgezondheidsvraagstuk. Het betrokken GGO dat u nu hebt toegelaten is resistent tegen pesticiden glufosinaat, een zeer toxische chemische stof, en glyfosaat. Dit tegen de achtergrond van de discussie waarbij het Internationale Agentschap voor Kankeronderzoek heeft gezegd dat deze stof waarschijnlijk kankerverwekkend is. EFSA zegt dat dat niet het geval is. Er is een brief gekomen van 96 wetenschappers die de methodes van de EFSA ondergraven. Zij zeggen dat dit niet correct is gebeurd en tegen die achtergrond laat u, Commissie, laat u, commissaris, een stof toe die resistent is tegen deze stoffen en waar tenminste discussie over bestaat.

Dus, commissaris, ik zou u willen vragen: geef antwoord op onze vragen, trek die vergunning in en zorg ervoor dat wij de opties krijgen om tot redelijke wetgeving te kunnen komen en collega's, laten we inderdaad tonen dat we ons niet laten intimideren door de Commissie, laten we woensdag deze resolutie van de Milieucommissie aannemen."

Het debat gaat verder - lees hier het hele gesprek na

Tweede repliek van Bart

"Ik zit al 16 jaar in dit Parlement en ik ben met de dag verbaasder over de manier waarop de Commissie met dit dossier omgaat!

U zegt dat u gewoon de formele regels volgt, en u doet dat alsof dat allemaal losstaat van een context, een context waarin uw Commissievoorzitter, mevrouw Bieńkowska, heeft gezegd: we gaan ernstig praten over het democratiseren van het besluitvormingsproces, niet alleen voor de invoer van GGO-planten, -voedsel en -veevoer, maar ook voor de cultivatie.

Het eerste dossier hebben we begin dit jaar behandeld. Het tweede dossier hebben we weggehoond, omdat het geen oplossing biedt voor democratisering. Het heeft niets met democratisering te maken. Het gaat om hernationalisering. Hernationaliseren van Europees beleid is geen democratisering van Europees beleid en dat is het fundamentele verschil dat hier op tafel ligt.

Ik dank alle collega's die hebben deelgenomen aan het debat. Ik zie dat de dames die vooral pleiten tegen mijn verslag, tegen mijn resolutie, ondertussen verdwenen zijn. Overigens wil ik al degenen die argumenten hebben ingebracht om deze resolutie te steunen, hartelijk danken. De argumenten liggen voor ons op tafel.

Het gaat om een grove belediging van het Parlement om al op 4 december vergunning te verlenen, niet te wachten tot het debat hier vanavond en de uitslag van de stemming woensdag. Er bestaat twijfel over de gezondheidsaspecten, over het gecombineerde gebruik van glyfosaat- en glufosinaat-gerelateerde herbiciden.

Mevrouw de commissaris, zou u deze boodschap willen overbrengen aan meneer Andriukaitis; wij zullen hem dan uitnodigen in de Milieucommissie om hierover verder te komen debatteren. Trouwens, ik denk dat dat sowieso moet gebeuren, en wel in aanwezigheid van voorzitter Juncker, want het is duidelijk dat hij in dezen niets doet wat hij ons heeft beloofd.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?