AA
Welke landbouw voor het Europa van morgen? Oproep tot een publiek debat

Dacian Cioloº , Europees commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling, opent vandaag een publiek debat over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de Europese Unie. Het GLB is van bij zijn ontstaan voortdurend aangepast om een antwoord te bieden op de uitdagingen van zijn tijd. De laatste jaren zijn ingrijpende hervormingen doorgevoerd, met name in 2003 en ten tijde van de "gezondheidscontrole van het GLB" in 2008, om de sector te moderniseren en marktgerichter te maken. De "Europa 2020"-strategie schept een nieuw kader dat het GLB in staat stelt meer bij te dragen tot slimme, duurzame en inclusieve groei door een antwoord te bieden op de uitdagingen van onze samenleving, met name op economisch, sociaal, ecologisch, klimatologisch en technologisch vlak. Verder moet het GLB meer rekening houden met de verscheidenheid en de rijkdom van de landbouw in de 27 lidstaten van de EU. Het debat dat op gang wordt gebracht, heeft betrekking op de toekomstige doelstellingen van het GLB in het kader van de "Europa 2020"-strategie. Het debat over de middelen volgt later.

" Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is niet alleen een zaak van specialisten. Het is het beleid van alle Europeanen. Er moet aandachtig naar de Europese burger worden geluisterd. We moeten de tijd nemen om de ideeën en verwachtingen van alle maatschappelijke actoren te verzamelen ", aldus commissaris Cioloº. "Ik reken op de reacties en opmerkingen van de landbouwers, maar ook op die van de milieuorganisaties, consumentenverenigingen en dierenwelzijnsverenigingen. Het debat moet zo open mogelijk worden gevoerd. Via voeding, landschapsbeheer en milieubescherming komt dit gemeenschappelijk Europees beleid de samenleving als geheel ten goede. Het is dan ook normaal dat de burgers het recht hebben en de tijd krijgen om hun mening te geven" , voegde hij eraan toe.

Op het einde van het jaar zal de Europese Commissie een mededeling voorstellen over de toekomst van het GLB na 2013. Maar alvorens beleidsvoornemens voor de strategisch belangrijke landbouwsector voor te leggen, opent commissaris Cioloº een publiek debat over de toekomst, de doelen en de principes van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de bijdrage ervan aan de "Europa 2020"-strategie. Dit debat moet het voorbereidende werk in de aanloop naar de besluitvorming stimuleren.

Om bijdragen aan het publieke debat in ontvangst te kunnen nemen, heeft Dacian Cioloº de lancering van een website (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate ) aangekondigd, die tot juni 2010 toegankelijk zal zijn. Daarna zal door een onafhankelijke organisatie een synthese van de bijdragen worden gemaakt. In juli 2010 organiseert de Commissie een afsluitende conferentie over het publieke debat. Zij hoopt dat deze synthese sterke ideeën zal opleveren voor haar mededeling over het GLB na 2013, die normaal eind 2010 moet worden gepresenteerd.

Afgezien van de bijdrage die het GLB kan leveren aan de ontwikkeling van de "Europa 2020"-strategie, staan vier thema's centraal in het publieke debat: Waarom een gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid? Welke doelen stelt de samenleving voor de landbouw in al zijn verscheidenheid? Waarom moet het GLB worden hervormd en hoe kan het de verwachtingen van de samenleving inlossen? Wat zijn de instrumenten voor het GLB van morgen?

In zijn toespraak voor de Commissie landbouw (COMAGRI) van het Europees Parlement heeft commissaris Cioloș, naast deze cruciale thema's, een reeks verderreikende vragen aan de orde gesteld over de voedselbevoorradingsproblemen in Europa en daarbuiten, de werkgelegenheid in plattelandsgebieden, het duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen, de klimaatverandering, de schommeling van de prijzen, het maatschappelijk draagvlak voor steun, het evenwicht van de voedselketen en het concurrentievermogen van de Europese landbouw.

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?