AA
Sterke impuls voor energiebesparing en energie-efficiëntie

De goedkoopste energie is de niet-verbruikte. De aftrap is gegeven om Europa's doelstelling van verhoging van de energie-efficiëntie met 20% tegen 2020 te bereiken. Als in de komende jaren niets verandert, zal de EU slechts de helft van dit streefcijfer behalen. Dit brengt ons concurrentievermogen, onze strijd om de CO2-uitstoot te verminderen en onze energievoorzienings­zekerheid in het gedrang. Bovendien blijft energie een zware kostenlast voor elke consument. Vandaag stelt de Commissie een nieuwe reeks maatregelen voor om de energie-efficiëntie te verbeteren, teneinde de achterstand in te lopen en de EU terug op het goede spoor te zetten. Dit voorstel voor een nieuwe richtlijn omvat maatregelen om de inspanningen van de lidstaten te intensifiëren teneinde in de hele energieketen zuiniger met energie om te springen, van de omzetting en distributie van energie tot bij het eindverbruik.

"Ons voorstel heeft tot doel om de manier waarop wij in ons dagelijks leven energie gebruiken efficiënter te maken en de burgers, overheidsinstanties en de industrie te helpen hun energieverbruik beter te beheren, wat ook moet leiden tot een lagere energiefactuur. Hierdoor wordt ook de mogelijkheid geboden om in de gehele EU vele nieuwe banen te creëren", aldus de heer Günther Oettinger, het voor het energiebeleid bevoegde Commissielid.

Samengevat stelt de Commissie de volgende eenvoudige maar ambitieuze maatregelen voor:

•Een wettelijke verplichting om energiebesparingsprogramma's in alle lidstaten uit te werken: de energiedistributeurs of de ondernemingen die leveren aan de eindconsument worden ertoe verplicht om jaarlijks 1,5 volumeprocent op hun energieverkoop te besparen, en wel door de tenuitvoerlegging van energie-efficiëntiemaatregelen bij hun eindverbruikers, zoals een verbetering van de efficiëntie van verwarmingssystemen, installatie van dubbele beglazing of betere isolatie van daken. Als alternatieve maatregel kunnen de lidstaten er ook voor kiezen om andere energiebesparings­mechanismen voor te stellen, bijvoorbeeld door de financiering van programma's of overeenkomsten op basis van vrijwilligheid die dezelfde resultaten opleveren, maar die niet gebaseerd zijn op een aan de energiemaatschappijen opgelegde verplichting;

•Een voorbeeldrol voor de openbare sector: maatregelen van overheidsinstanties moeten ertoe bijdragen de marktpenetratie van energie-efficiënte producten en diensten te vergroten, meer bepaald via een juridische verplichting om energie-efficiënte gebouwen, producten en diensten aan te kopen. Bovendien moeten overheidsinstanties geleidelijk het energieverbruik in hun eigen gebouwen terugdringen door jaarlijks de vereiste renovatiewerken uit te voeren met betrekking tot minimaal 3% van de totale bruikbare oppervlakte;

•Grote energiebesparingen voor de consument: een gemakkelijke en kosteloze toegang tot gegevens betreffende het actuele energieverbruik en het verbruik in het verleden, door een meer nauwkeurige individuele bemetering, zal het voor consumenten mogelijk maken hun energieverbruik beter te beheren. De facturering moet gebaseerd zijn op het feitelijke energieverbruik en moet de correcte weerslag zijn van de gegevens op de meter;

•De industrie: stimulansen voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) om energieaudits te laten uitvoeren en hun beste praktijken uit te wisselen, terwijl grote ondernemingen zelf een audit moeten uitvoeren van hun energieverbruik teneinde potentiële energiebesparingen op te sporen;

•Efficiëntie bij de energieproductie: monitoring van de efficiëntieniveaus van nieuwe faciliteiten voor de productie van energie, vaststelling van nationale verwarmings‑ en koelingsprogramma's als basis voor een solide planning voor de infrastructuur voor verwarming en koeling, inclusief de terugwinning van afvalwarmte;

•Energietransmissie en ‑distributie: bereiken van efficiëntiewinsten door ervoor te zorgen dat de nationale energieregulatoren bij hun besluitvorming rekening houden met energie-efficiëntiecriteria, met name wanneer zij hun goedkeuring hechten aan netwerktarieven.

Achtergrond

Het voorstel van de Commissie volgt op de laatste oproep tot actie van de Europese Raad (4 februari 2011), de Energieraad (10 juni 2011) en het Europees Parlement om de doelstelling te bereiken om het in 2020 verwachte energieverbruik van de EU met 20% terug te dringen. Uit de laatste door de Commissie gemaakte ramingen, op basis van de nationale energie-efficiëntiestreefcijfers die de lidstaten voor zichzelf hebben vastgelegd in het kader van de Europa 2020-strategie, blijkt dat de EU nog ver van die doelstelling verwijderd is.

Om deze uitdaging het hoofd te kunnen bieden, heeft de Commissie in de eerste plaats op 8 maart 2011 een nieuw energie-efficiëntieplan voorgesteld waarin een reeks energie-efficiëntiemaatregelen zijn opgenomen die door alle economische sectoren ten uitvoer moeten worden gelegd om verdere energiebesparingen mogelijk te maken. Dit plan is met enthousiasme onthaald door de Energieraad en het Europees Parlement.

Vandaag stelt de Commissie haar wetgevingsvoorstel voor, meer bepaald haar voorstel voor een richtlijn inzake energie-efficiëntie die verscheidene van de centrale in het energie-efficiëntieplan voorgestelde acties omzet in juridisch bindende maatregelen. De richtlijn bouwt voort op de bestaande richtlijn inzake warmtekrachtkoppeling en energiediensten1 en smelt die samen tot één alomvattend juridisch instrument ter bevordering van energie-efficiëntie bij de energievoorziening en bij het eindgebruik van energie.

Overeenkomstig de ontwerp-richtlijn zal de Commissie voorts in 2014 een evaluatie maken van de voortgang die is bereikt op het gebied van de 20%-doelstelling van de EU inzake energie-efficiëntie tegen 2020 en zal zij, wanneer dat nodig is, een nieuw wetgevingsvoorstel indienen om bindende nationale energie-efficiëntiestreefcijfers vast te stellen.

Voor meer informatie

De energie-efficiëntierichtlijn

De redenen waarom energie-efficiëntie zo goed is

Dat vind je hier in deze handige lijst aan voordelen

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?