AA
Ontwikkelingshulp en de Millenniumdoelstellingen: Commissie vraagt lidstaten om de draad weer op te nemen met meer en betere steun

De Europese Commissie heeft een ambitieus actieplan goedgekeurd waardoor de Europese Unie sneller naar de Millenniumdoelstellingen toe kan werken. In 2009 spendeerde de EU 49 miljard euro aan ontwikkelingshulp. Dat bedrag ligt iets lager dan vorige jaren en komt overeen met 0,42 % van het bruto nationaal inkomen (BNI) van de EU. De doelstellingen voor 2010 en 2015, respectievelijk 0,56 en 0,7 %, lijken dan ook veraf. De EU blijft wereldwijd wel de grootste betaler voor ontwikkelingshulp, met ruim de helft van het totale bedrag. De Commissie stelt nu een aantal acties voor waardoor de lidstaten de Millenniumdoelstellingen kunnen halen. Het niveau van ontwikkelingshulp moet de hoogte in en de steun moet doeltreffender worden besteed, vooral in landen en domeinen waar die het meeste nodig is. In het kader van het actieplan stelde de Commissie ook een mededeling op over belastingen en ontwikkeling. Daarmee mikt de Commissie op een verhoging van de binnenlandse inkomsten voor ontwikkelingslanden door een sterker binnenlands fiscaal systeem en door de internationale strijd tegen belastingontduiking. Het actieplan schetst een mogelijk EU-standpunt in de aanloop naar de VN-top over de Millenniumdoelstellingen in september.

" In 2010, het Europees jaar tegen armoede en sociale uitsluiting, moet de EU haar engagement omtrent de Millenniumdoelstellingen weer opnemen. Het is belangrijk dat we beseffen dat de strijd tegen armoede niet stopt aan onze buitengrenzen. Ik roep onze lidstaten op om ontwikkelingslanden een plaats te geven in hun toekomstplannen. Ontwikkeling stimuleren moet een essentieel onderdeel zijn van het Europese antwoord op wereldwijde problemen. Dit decennium moet opnieuw in het teken van ontwikkeling staan. Ik engageer me persoonlijk om dit punt wereldwijd bovenaan de agenda te plaatsen op de topontmoetingen van de G8 en G20 dit jaar en op de evaluatievergadering van de VN over de Millenniumdoelstellingen ," aldus voorzitter Barroso .

Andris Piebalgs , Europees commissaris voor Ontwikkeling: " Europa moet de belangrijkste en betrouwbaarste leider blijven in de strijd tegen armoede. We moeten onze beloftes nakomen voor meer en betere ontwikkelingssteun, waarmee we de armoede tegen 2015 met de helft willen verminderen. Het actieplan toont hoe we het voortouw kunnen blijven nemen in de samenwerking met ontwikkelingslanden en zo op het goede spoor kunnen blijven voor de Millenniumdoelstellingen. Die zijn nog altijd haalbaar, op voorwaarde dat de lidstaten financiële en politieke inspanningen willen leveren ."

Meer en effectievere steun, door een samenhangend beleid

Het actieplan van de EU toont hoe lidstaten hun ontwikkelingssteun kunnen optrekken en verdedigt de nood aan vernieuwende financieringsmiddelen. Het stelt ook de kwaliteit van de steun aan de orde. De Commissie wil effectievere steun door het werk en de verantwoordelijkheden binnen de EU te verdelen, en ervoor te zorgen dat er geen landen uit de boot vallen op het vlak van ontwikkelingshulp. De Commissie zal er ook voor zorgen dat haar beleid in overeenstemming is met de ontwikkelingsdoelstellingen.

Het actieplan omvat twaalf punten : De lidstaten wordt gevraagd om jaarlijks realistische en controleerbare actieplannen op te stellen om hun individuele doelstellingen te halen1 en om de eerste plannen vóór september 2010 bekend te maken. De Europese Raad moet de onderlinge evaluatie van de lidstaten leiden. In het plan wordt ook gevraagd om de lasten eerlijk te delen met andere internationale donoren, zodat die hun ambities verhogen; De hulp moet doeltreffender , door nationale hulpprogramma's te coördineren op EU-niveau. Dat verbetert de prijs-kwaliteitverhouding en kan jaarlijks een besparing van 3 tot 6 miljard euro opleveren. Het EU-plan voor de wederopbouw van Haïti is een goed voorbeeld. Effectievere hulp moet ook internationaal worden aangemoedigd; Mikken op kwetsbare landen en landen die het verst achterop liggen voor de Millenniumdoelstellingen; Mikken op de Millenniumdoelstellingen waarvoor de grootste achterstand bestaat , door maatregelen te nemen op het vlak van gender, gezondheid, onderwijs en voedselzekerheid; De verantwoordelijkheid voor Millenniumdoelstellingen in ontwikkelingslanden stimuleren door partnerschappen, zoals de gezamenlijke strategie EU-Afrika; Garanderen dat andere beleidsdomeinen van de EU zoals veiligheid, handel, migratie, voedselveiligheid en klimaatverandering samenhangen met de ontwikkelingsdoelstellingen; In ontwikkelingslanden eigen middelen vrijmaken door een beter belastingssysteem . Parallel daarmee de beginselen van een goed bestuur voor belastingen bepleiten en op internationaal vlak de strijd tegen belastingontduiking steunen; Regionale integratie en handel versterken met het oog op economische groei en werkgelegenheid; Steun verlenen aan initiatieven voor innovatieve financiering met hoge opbrengstkansen en ervoor zorgen dat die ten goede komen aan de armsten; De 2,4 miljard euro per jaar die in Kopenhagen werd toegezegd als snelle startfinanciering voor de strijd tegen de klimaatverandering , gebruiken om de effectiviteit en coherentie van steun te testen ; Een nieuw plan ontwerpen om beter te kunnen optreden tegen en tussenbeide te komen in conflictsituaties , en om ontwikkeling en veiligheid beter te laten samengaan; Een groter aandeel van ontwikkelingslanden in de internationale bestuursstructuur, de Wereldbank en het Internationaal Muntfonds verdedigen, en de hervormingen binnen de VN voor efficiëntere agentschappen steunen.

Volgende stappen

Het EU-actieplan en de begeleidende documenten worden besproken op de Raad van ministers van buitenlandse zaken in mei en juni. Het plan moet ook aan bod komen op de Europese Raad in juni. Zo kan Europa een sterk en gecoördineerd standpunt innemen op de VN-top over de Millenniumdoelstellingen in september 2010.

Zie ook

MEMO/10/147 over het actieplan en de EU-statistieken voor 2009

MEMO/10/146 over belastingen en ontwikkeling

MEMO/10/145 over de Millenniumdoelstellingen en door de EU gesubsidieerde projecten

Andere documenten over deze materie

EU-actieplan ter ondersteuning van de Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

EU-donoratlas:

http://development.donoratlas.eu/index2010.htm

Website van EU-commissaris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

EU funded monitor of progress towards the MDGs:

http://esl.jrc.it/dc/

1 : 0,33 % van het BNI voor lidstaten die na 2004 zijn toegetreden; 0,7 % van het BNI voor andere EU-landen. Lidstaten die deze doelstelling bereikt hebben, verbinden zich ertoe boven die drempel te blijven.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?