AA
Milieu: Nieuwe biocidenverordening zorgt voor betere bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu

Vanaf 1 september is een nieuwe biocidenverordening van toepassing, die zal zorgen voor een aanzienlijke verbetering van de veiligheid en een vereenvoudiging van de toelatingsprocedure voor in de EU gebruikte en in de handel gebrachte biociden. Biociden zijn chemische stoffen die voor de bestrijding van schadelijke organismen zoals plaagorganismen en ziektekiemen (d.w.z. schimmels en bacteriën) worden gebruikt, waaronder insecticiden, ontsmettingsmiddelen en industriële chemicaliën zoals aangroeiwerende verf voor schepen en conserveringsmiddelen voor materialen.

De nieuwe verordening betekent een belangrijke doorbraak voor de interne markt, aangezien zij het mogelijk maakt een in de hele EU geldige toelating aan te vragen voor biociden en daarmee bedrijven in staat stelt hun producten direct in de hele EU in de handel te brengen. De totale kostenbesparing voor het bedrijfsleven wordt geraamd op 2,7 miljard EUR over een periode van tien jaar, dankzij deze vereenvoudiging en grotere doelmatigheid op het gebied van toelatingsprocedures, het uitwisselen van gegevens en gegevensvereisten.

Milieucommissaris Janez Potoènik zei hierover: "Deze verordening betekent een nieuwe stap op weg naar een EU waarin alleen veilige, toegelaten producten worden aangeboden. De vereenvoudiging van de toelatingsprocedure zal ondernemingen aanzienlijke economische voordelen opleveren, terwijl de burgers tegelijkertijd een hoog niveau van milieubescherming wordt geboden."

Door het uitwisselen van gegevens verplicht te stellen en een flexibelere en slimmere testbenadering te bevorderen, zorgen de nieuwe bepalingen er ook voor dat er minder dierproeven zullen plaatsvinden. Een speciaal IT-platform (het biocidenregister), dat momenteel voor de indiening van aanvragen en de registratie van besluiten wordt gebruikt, zal in het vervolg ook worden gebruikt voor de verspreiding van informatie onder het publiek.

De nieuwe verordening is tevens de eerste wetgevingstekst waarin de nieuwe door de Commissie gehanteerde definitie van nanomaterialen is toegepast.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zal in het kader van deze nieuwe verordening wetenschappelijke en technische ondersteuning verlenen aan de Commissie en de lidstaten. De taken van het Agentschap omvatten onder meer het geven van adviezen over de goedkeuring van werkzame stoffen en de toelating van biociden in de Unie. Het totale aantal door het ECHA te verlenen adviezen zal naar verwachting toenemen van 80 in 2014 tot 300 in 2020.

Achtergrond

Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden is in 1998 vastgesteld. Volgens die richtlijn moesten de lidstaten de regels vóór 14 mei 2000 in nationaal recht omzetten. Met de richtlijn voor biociden wordt beoogd de Europese markt voor biociden en de werkzame stoffen daarvan te harmoniseren. Tegelijkertijd wordt beoogd een hoog beschermingsniveau te bieden voor mensen, dieren en het milieu.

De nieuwe Verordening (EU) nr. 528/2012 betreffende biociden is op 22 mei 2012 vastgesteld en is met ingang van 1 september 2013 van toepassing. Bij die verordening wordt de oude richtlijn ingetrokken en vervangen.

Sinds de vaststelling van de verordening heeft de Europese Commissie talrijke uitvoeringsmaatregelen vastgesteld met het oog op de correcte toepassing ervan.

Voor meer informatie:

De website van de Commissie over biociden

De website van het ECHA over biociden

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?