AA
Dierenwelzijn: controles en straffen intensiveren om naleving te waarborgen

Hoewel het EU-actieplan voor dierenwelzijn 2006-10 bevredigend is uitgevoerd, vinden de Europarlementsleden dat de regels met behulp van meer controles en doeltreffende straffen nog beter zouden kunnen worden gehandhaafd. De maatregelen tegen het gebruik van schadelijke antibiotica in diervoeder zijn wel succesvol geweest, zeggen Europarlementsleden in een verslag over het actieplan dierenwelzijn, dat ze woensdag hebben aangenomen.

Een hoog niveau van dierenwelzijn, van het fokken tot het slachten, kan de productveiligheid en -kwaliteit verbeteren en alle EU-consumenten ten goede komen, zeggen de Europarlementsleden.

De resolutie, opgesteld door Marit PAULSEN (ALDE, SE), beoordeelt het EU-actieplan voor 2006-2010 en stelt verbeteringen voor. Bovendien verzoekt het de Commissie om uiterlijk in 2014 een voorstel in te dienen voor EU-wetgeving inzake dierenwelzijn, die een bijdrage kan leveren aan een gemeenschappelijke opvatting omtrent het dierenwelzijn, van de kosten die eraan verbonden zijn en de op dat gebied geldende essentiële voorwaarden. Dat mag echter alleen gebeuren nadat de bestaande regels goed zijn toegepast, zeggen Europarlementsleden.

Geïmporteerde goederen moeten aan EU-regels voldoen

De Europarlementsleden bevestigen dat de EU en de lidstaten door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon ten volle rekening moeten houden met de dierenwelzijnsvereisten in het betrokken beleid. Ze stellen voor, om een gemeenschappelijk niveau voor dierenwelzijn in de EU tot stand te brengen om vrije en eerlijke concurrentie op de interne markt te verzekeren.

Tegelijkertijd stelt de resolutie, dat de bestaande regelgeving behoorlijk moet worden gehandhaafd, bijvoorbeeld het verbod op het houden van kippen in batterijkooien, de varkensrichtlijn en het houden van ganzen en eenden. Om de regels beter te doen handhaven benadrukten de Europarlementariërs dat de begroting van de EU moet voorzien in voldoende middelen om de Commissie haar toezichthoudende taak te laten uitvoeren.

Ingevoerde producten moeten aan dezelfde gelijkwaardige dierenwelzijnsnormen voldoen als die welke voor de Europese marktdeelnemers gelden, zeggen de Parlementsleden ook.

Antibioticagebruik neemt af, maar ook resistentie moet aangepakt worden

De aanzienlijke afname in het antibioticagebruik voor dieren sinds die in de EU sinds 2006 niet meer als groeibevorderaar mogen worden gebruikt, stemt de Europarlementsleden tevreden. Wel verzoeken ze de Commissie om het gebruik van diergezondheidsproducten, waaronder antibiotica, te bestuderen en verwachten ze van zowel de Commissie als de lidstaten dat die het probleem van de antibioticaresistentie bij dieren op een verantwoordelijke manier aanpakken.

Een Europees netwerk voor dierenwelzijn

Een Europees netwerk voor dierenwelzijn - door de Commissie al in oktober 2009 in een mededeling aangekondigd - stelt het Parlement ook voor. Het netwerk moet onder de bestaande instellingen van de Gemeenschap of de lidstaten worden opgezet en vooral coördineren en ondersteuning bieden, bijvoorbeeld in de vorm van opleidingen voor partijen in de voedselketen en het faciliteren van een testsysteem voor nieuwe technieken.


GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?