AA
De Commissie stelt een nieuw kader voor het aanrekenen van beveiligingskosten in de luchtvaart voor

Gevolg gevend aan een recent verslag over de financiering van de luchtvaartbeveiliging heeft de Commissie vandaag een voorstel aangenomen voor een richtlijn inzake het in rekening brengen van beveiligingskosten in Europa. Het doel van dit voorstel is transparantie en non-discriminatie te garanderen en ervoor te zorgen dat de luchtvaartmaatschappijen worden geraadpleegd wanneer het niveau van de kostenberekening wordt vastgelegd en dat deze in verhouding staat tot de kosten van de beveiliging. Bovendien wordt voorgesteld in elke lidstaat een onafhankelijke toezichtsautoriteit op te richten.

Tegen de achtergrond van de huidige moeilijke economische situatie verklaarde Antonio Tajani, vice-voorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor vervoer: "Er zijn belangrijke stappen genomen om luchtreizigers te beschermen. Dit heeft ook de beveiligingskosten voor de passagiers doen toenemen. Wij moeten ervoor zorgen dat de beveiligingsdiensten op de meest kosteneffectieve wijze worden verleend."

De wijze waarop de beveiligingskosten worden doorberekend, is momenteel geregeld op nationaal niveau. Het is echter mogelijk dat onvoldoende informatie over deze kosten wordt gegeven en dat de luchtvaartmaatschappijen niet op alle EU-luchthavens systematisch worden geraadpleegd. Dit verhindert de totstandbrenging van een gelijk speelveld voor luchthavens en luchtvaartmaatschappijen, hetgeen nochtans van cruciaal belang is gezien de grote uitdagingen waarmee de hele luchtvaartsector wordt geconfronteerd.

In een recent verslag komt de Europese Commissie tot de conclusie dat niet-discriminerende beveiligingsheffingen die strikt in verhouding staan tot de kosten van essentieel belang zijn om eerlijke en onverstoorde concurrentie tussen luchtvaartmaatschappijen en tussen luchthavens te garanderen [1]. Daarom stelt de Commissie voor de volgende gemeenschappelijke beginselen te volgen bij het in rekening brengen van beveiligingskosten op luchthavens in de Gemeenschap:

1. Non-discriminatie: bij het aanrekenen van beveiligingskosten mag geen onderscheid worden gemaakt tussen passagiers of tussen luchtvaartmaatschappijen.

2. Raadpleging: minstens één keer per jaar moeten de luchtvaartmaatschappijen verplicht worden geraadpleegd over het aanrekenen van beveiligingskosten. De luchthavens moeten rekening houden met de standpunten van de luchtvaartmaatschappijen alvorens beslissingen te nemen; wanneer geen overeenstemming wordt bereikt, moeten de luchthavens hun beslissingen motiveren.

3. Transparantie: op drie verschillende niveaus moet transparantie worden gegarandeerd:

- op het niveau van de luchthavens : de luchthavens moeten de luchtvaartmaatschappijen informatie verstrekken over de elementen waarop zij de aangerekende beveiligingskosten baseren (bijvoorbeeld de diensten en infrastructuur die ter beschikking worden gesteld, de berekeningsmethode of geplande investeringen);

- op het niveau van de luchtvaartmaatschappijen : om de luchthavens in staat te stellen te beoordelen welke investeringen in de toekomst nodig zijn en hun beveiligingsinfrastructuur aan te passen, moeten de luchtvaartmaatschappijen bijvoorbeeld tijdig hun verkeersramingen meedelen aan de luchthavens;

- op het niveau van de lidstaten : het is belangrijk voor transparantie te zorgen met betrekking tot de economische gevolgen van nationale beveiligingsmaatregelen die strenger zijn dan de EU-eisen.

4. Verhouding tot de kosten: de aangerekende beveiligingskosten mogen uitsluitend worden gebruikt om de beveiligingskosten te dekken. Bij de vaststelling daarvan moet bovendien rekening worden gehouden met de subsidies die door de overheden worden verleend voor beveiligingsdoeleinden, met de kosten van de financiering van de beveiligingsfaciliteiten en met de kosten van de installaties en de beveiligingsactiviteiten.

5. Onafhankelijke toezichtsautoriteit en geschillenbeslechting: in elke lidstaat moet een onafhankelijke autoriteit worden opgericht om toezicht te houden op de correcte toepassing van deze maatregelen en moet een procedure worden opgesteld voor het beslechten van geschillen tussen luchthavens en gebruikers.---------------------------------------------------------------------------

[1] Verslag van de Commissie over de financiering van de luchtvaartbeveiliging, COM(2009) 30 definitief, 2.2.2009.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?