AA
Commissie spitst zich toe op ramppreventie en vermindering van risico's thuis en in het buitenland

Vandaag heeft de Europese Commissie twee mededelingen in verband met rampen goedgekeurd: Een communautaire aanpak om de gevolgen van natuurrampen en rampen door menselijk toedoen te verminderen en een strategie om rampenrisicovermindering in ontwikkelingslanden te steunen. De mededelingen, die als pakket zijn goedgekeurd, zijn een eerste poging om een meer strategische aanpak in te stellen, met name in het licht van de toenemende risico’s door de klimaatverandering. De voorgestelde actie op communautair niveau spitst zich toe op de gebieden waar een gemeenschappelijke aanpak doeltreffender is dan aparte acties op nationaal niveau, zoals de ontwikkeling van kennis, het koppelen van actoren en beleid en verbetering van de prestaties van de bestaande instrumenten voor rampenpreventie in de Gemeenschap.

Wat betreft de ontwikkelingslanden zet de Commissie een EU-strategie uiteen om de invloed van natuurrampen in landen die een hoog risico lopen te verminderen. Beide mededelingen dragen bij aan de tenuitvoerlegging van het actiekader van Hyogo 2005-2015 dat tijdens de wereldconferentie over de beperking van natuurrampen werd goedgekeurd.

Commissaris voor milieu Stavros Dimas verklaarde: " Het gevaar voor natuurrampen neemt toe voor de EU-lidstaten en voorspeld wordt dat de frequentie en omvang ervan de komende jaren zal toenemen. We moeten doen wat we kunnen om de invloed ervan te verminderen door ons zo goed mogelijk voor te bereiden. De mededeling is een belangrijke eerste stap in het opstarten van een langetermijnproces in verband met communautaire actie op dit gebied ."

Louis Michel , Europees commissaris voor Ontwikkeling en Humanitaire Hulp, verklaarde hierover: " Tsunami's en orkanen veroorzaken schade en verwoesten de levens van arme mensen overal ter wereld. We weten dat voorkomen beter is dan genezen. Investeren in risicobeperking voordat een ramp plaatsvindt, bespaart een hoop kosten in vergelijking met het verlenen van humanitaire hulp achteraf. En we weten dat de klimaatverandering de situatie alleen maar verergert en daarom moeten we nu actie ondernemen. Ik ben van mening dat rampenrisicovermindering levens zal redden en een belangrijk middel is om de armoede in de wereld aan te pakken ."

Preventie: meerwaarde op Europees niveau

De preventiemededeling stelt gebieden vast waar actie op EU-niveau een meerwaarde kan hebben. Het gaat hierbij onder meer om: vaststelling van een inventaris op gemeenschapsniveau van bestaande informatie en beste praktijken; ontwikkeling van richtsnoeren betreffende gevaren/risicokartering; het koppelen van actoren en beleid tijdens heel de rampenbeheercyclus met meer opleiding en bewustmaking; verbeterde toegang tot vroegtijdige-waarschuwingssystemen; en het efficiënter richten van communautaire financiering.

Rampenrisicovermindering: een noodzaak voor duurzame armoedevermindering

De mededeling over rampenrisicovermindering zet de volgende actieprioriteiten uiteen:

versterken van de politieke dialoog met de ontwikkelingslanden;

integratie van rampenrisicovermindering in het beleid en de actie van zowel de EU als de ontwikkelingslanden, met inbegrip van EU-financiering van investeringen in nationale rampenrisicovermindering;

ontwikkeling van regionale plannen, om te beginnen met een plan voor de Caraïben: dergelijke plannen omvatten bijvoorbeeld de ondersteuning van bewustmakingscampagnes.

De EU zal alle vastgestelde specifieke acties uiteenzetten in een uitvoeringsplan dat er in juni 2009 moet komen.

Achtergrond

In maart 2008 keurde de Commissie een Mededeling betreffende de versterking van het reactievermogen van de Unie bij rampen goed (COM(2008)130). De mededeling beschreef een geïntegreerde aanpak betreffende alle fases van rampen (preventie, paraatheid, onmiddellijke reactie, herstel), alle soorten rampen (binnen of buiten de EU, natuurrampen of rampen door menselijk toedoen) en alle EU-instrumenten en interinstitutionele coördinatie. De mededeling omvatte ook een specifieke bijlage over bosbranden. De mededeling kondigde de twee voorstellen betreffende preventie en een EU-strategie in verband met rampenrisicovermindering in ontwikkelingslanden aan. Voorts hebben zowel het Europees Parlement als de Raad opgeroepen tot snelle actie op het gebied van rampenpreventie.

De economische kosten van rampen in Europa worden geraamd op 15 miljard euro.

Rampen treffen ontwikkelingslanden het hardst aangezien die het meest kwetsbaar zijn en de minste mogelijkheden hebben om hiermee om te gaan. Rampen vertragen ook de voltooiing van de VN-millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG's) en brengen ze in gevaar. De acht doelstellingen omvatten onder meer het halveren van het aantal mensen dat van minder dan 1 Amerikaanse dollar per dag leeft en het aanbieden tegen 2015 aan alle kinderen van basisonderwijs (http://www.un.org/millenniumgoals).

Op grond van het actiekader van Hyogo van 2005 – een internationaal kader betreffende rampenrisicovermindering - moeten staten hierbij samenwerken.


http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm

Meer details

Deze mededelingen zijn hier te vinden:

Preventiemededeling:

http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm

Mededeling betreffende rampenrisicovermindering:

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment_en.cfm

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?