AA
Biodiversiteit: Commissie kondigt nieuwe strategie aan om het biodiversiteitsverlies binnen tien jaar stop te zetten

De Commissie heeft vandaag een nieuwe strategie gepresenteerd om gedurende het volgende decennium de toestand van Europa's biodiversiteit te beschermen en te verbeteren. De Groenen vinden het voorstel te weinig concreet. De strategie had een blauwdruk kunnen zijn met effectieve maatregelen om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen. In de plaats daarvan is het een weinig ambitieus geheel met enkele vage doelstellingen.

De strategie omvat zes doelstellingen die betrekking hebben op de belangrijkste factoren van biodiversiteitsverlies en die de voornaamste spanningen waaraan de natuur en de ecosysteemdiensten in de EU blootstaan, zullen verminderen door de biodiversiteitsdoelstellingen in belangrijke beleidssectoren te verankeren. Ook aan de mondiale aspecten van biodiversiteitsverlies wordt aandacht besteed en er wordt voor gezorgd dat de EU wereldwijd een bijdrage levert tot de bestrijding van het biodiversiteitsverlies. De strategie is in overeenstemming met de verbintenissen die de EU vorig jaar in Nagoya, Japan, zijn aangegaan.

Europees commissaris voor milieu Janez Potoènik hierover: "Wij maken deel uit van de biodiversiteit, maar we zijn er ook van afhankelijk voor ons voedsel, voor zoet water, een schone lucht en een stabiel klimaat. Ze is ons natuurlijke kapitaal dat we te snel verbruiken – en we weten allemaal wat er gebeurt wanneer we onze schuld niet kunnen afbetalen. We moeten ons allemaal van de ernst van deze situatie en onze vroegere mislukkingen bewust zijn om het probleem aan te pakken. De tijd is rijp om onze inspanningen sterk op te voeren. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe multisectorale aanpak ons op weg zal helpen om het biodiversiteitsverlies tegen 2020 stop te zetten. "

Betere bescherming voor een wereld die onder druk staat

In Europa maakt de biodiversiteit een crisis door nu soorten in een ongekend tempo uitsterven. De kwaliteit van veel ecosystemen is zo verslechterd dat deze niet langer de grote verscheidenheid van diensten kunnen leveren waarvan we afhankelijk zijn – gaande van de voorziening met schone lucht en schoon water tot de bestuiving van gewassen en de bescherming tegen overstromingen. Dit kwaliteitsverlies vertegenwoordigt enorme sociale en economische verliezen voor de EU. Bestuiving door insecten, bijvoorbeeld, die in Europa sterk achteruitgaat, heeft in de EU een geschatte economische waarde van 15 miljard euro per jaar. De situatie is niet minder zorgwekkend op mondiaal niveau.

Een belangrijk onderdeel van de vandaag goedgekeurde strategie zijn zes prioritaire doelstellingen en begeleidende acties om de bedreigingen voor de biodiversiteit sterk te verminderen. Tot de acties behoren: volledige uitvoering van de bestaande natuurbeschermingswetgeving en het netwerk van natuurreservaten om te zorgen voor belangrijke verbeteringen van de instandhoudingsstatus van de habitats en soorten waar mogelijk verbetering en herstel van de ecosystemen en ecosysteemdiensten, met name door het verhoogde gebruik van groene infrastructuur zorg voor de duurzaamheid van land- en bosbouwactiviteiten bescherming en beveiliging van de EU-visbestanden beheersing van invasieve soorten, die een groeiende oorzaak zijn van biodiversiteitsverlies in de EU het opvoeren van de EU-bijdrage aan gezamenlijke mondiale maatregelen om biodiversiteitsverlies af te wenden.

Nakomen van de verbintenissen

De strategie is in overeenstemming met twee belangrijke verbintenissen die de EU-leiders in maart 2010 zijn aangegaan – het stopzetten van het verlies aan biodiversiteit in de EU tegen 2020 en het beschermen, valoriseren en herstellen van de biodiversiteit van de EU en ecosysteemdiensten tegen 2050. De strategie is ook in overeenstemming met de mondiale verbintenissen die in oktober 2010 in Nagoya in de context van het Verdrag inzake biologische diversiteit zijn aangegaan, waar de wereldleiders een pakket maatregelen hebben goedgekeurd om gedurende het komende decennium het biodiversiteitsverlies wereldwijd aan te pakken.

Als integrerend onderdeel van de Europa 2020-strategie zal de biodiversiteitsstrategie bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen inzake hulpbronnenefficiëntie van de EU door ervoor te zorgen dat Europa's natuurlijke kapitaal duurzaam wordt beheerd, en tot het verzachten van de effecten van de klimaatverandering en het realiseren van de aanpassingsdoelstellingen door de veerkracht van de ecosystemen en de diensten die deze leveren, te verbeteren.

Achtergrond

De toestand van de natuurlijke rijkdommen van de planeet (gaande van individuele soorten tot ecosystemen zoals bossen, koraalriffen, zoetwatersystemen en bodemstructuren) verslechtert alarmerend snel. Elk jaar kost het verlies aan biodiversiteit de wereldeconomie miljarden, wat de economieën, de bedrijfsvooruitzichten en de mogelijkheden voor armoedebestrijding ondermijnt.

In de EU gaat biodiversiteit vooral verloren door de veranderingen in het landgebruik, de verontreiniging, de overexploitatie van hulpbronnen, de ongecontroleerde verspreiding van niet-inheemse soorten en de klimaatverandering. De druk die daarvan uitgaat is constant of neemt in intensiteit toe. Slechts 17% van de beoordeelde habitats en soorten verkeert in een gunstige instandhoudingsstatus en de meeste ecosystemen kunnen niet langer de in kwalitatief en kwantitatief opzicht optimale diensten leveren waarvan wij afhankelijk zijn, zoals bestuiving van gewassen, voorziening met schone lucht en schoon water en beheersing van overstromingen of erosie.

Vooral door menselijke activiteiten is het mondiale tempo waarin soorten uitsterven momenteel tot 1000 maal groter dan het natuurlijke tempo. In de EU wordt ongeveer 25% van de Europese diersoorten, waaronder zoogdieren, amfibieën, reptielen, vogels en vlinders met uitsterven bedreigd en is 88% van de visbestanden aan overbevissing of sterke uitputting onderhevig.

Voor meer informatie:

Voor de volledige inhoud van de mededeling

Voor vragen en antwoorden over de nieuwe strategie, zie: MEMO/11/268

Zie ook de biodiversiteitscampagne van de Commissie

Voor meer informatie over het biodiversiteitsbeleid van de EU na 2010

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?